روز جهانی زنان کارگر ۲۰۲۳ – بیانیه کمیته زنان کارگر، تصویب شده در نشست مشورتی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

روز جهانی زنان کارگر ۲۰۲۳

زنان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری خواستار مساوات و برابری هستند – به جنگ‌ها نه بگویید

 

اکنون زمان آن است که جرقه دوباره زده شود. درست مانند قرن نوزدهم، زمانی‌که کارگران زن علیه استثمار سرمایه‌داری صنعتی آغازین قیام کردند، اکنون دوباره زمان آن رسیده است که علیه ددمنش‌ترین نظامی که در دیگ‌های نئولیبرالیسم می‌جوشد، پتک‌ها را بلند کنیم. امپریالیسم جان کارگران جهان را برای سود قربانی می‌کند. زنان کارگر در درون طبقه کارگر که پیش از این تا سرحد محرومیت به حاشیه رانده شده است، برده و تحت انقیاد هستند.

همه‌گیری کووید-۱۹ شکاف جنسیّتی را حتا بیش‌تر کرده است، زیرا تخمین سال‌های لازم برای کاهش شکاف جنسیّتی اکنون از ۱۰۰ سال به ۱۳۶ سال افزایش یافته است. نابرابری جنسیّتی دستمزد افزایش یافته است. نرخ مشارکت زنان در کار به شدت کاهش یافته است. اقتصادهای سرمایه‌داری بی‌شرمانه از همه‌گیری برای انکار و غصب حقوق کارگران استفاده می‌کنند

سرمایه‌داری در آز خود برای قدرت اقتصادی و سیاسی بیش‌تر به بالاترین مرحله خود، یعنی امپریالیسم رسیده است. رقابت‌های امپریالیستی باعث جنگ‌هایی شده‌‌اند که میلیون‌ها نفر را به فقر می‌کشانند. جنگ‌های تجاری برای سلطه اقتصادی عذاب مصائب بیش‌تری را برای زحمتکشان به همراه دارند. مصائب در جهان فراوان است. فقر، تروریسم، نژادپرستی، بحران پناهجویان، جنگ – همه در آن واحد – به شدت بر زنان و کارگران زن تأثیر می‌گذارند.

افزایش کار مراقبتی بدون دستمزد زنان نشان‌دهنده تداوم مردسالاری در نظام سرمایه‌داری است. سهم زنان در تولید ناخالص داخلی و فعالیت اقتصادی بدون دستمزد ارزیابی نمی‌شوند. بودجه‌های حساس نسبت به جنسیت راه بجایی نمی‌برند. همه این‌ها و مصائب بسیار بیش‌تر، ساخته نظام سرمایه‌داری جهانی هستند. سرمایه‌داری در هسته خود، زن‌ستیز است.

بلای سرمایه‌داری در رویاروی با رکودش تشدید می‌شود. اما مقاومت طبقه کارگر در سراسر جهان در برابر هجوم ددمنشانه ادامه دارد. زنان کارگر بمثابه سربازان در خط مقدم ایستاده‌اند. آن‌ها سزاوار درودهای مبارزاتی ما هستند. این میراث زنان مبارز دارای سمت‌گیری طبقاتی است که تقریباً یک قرن پیش بذر شورش را افشاند. آن‌ها به خیابان‌ها آمدند و خواستار صلح و حقوق خود شدند. ما در برابر آن‌ها ادای احترام می‌کنیم.

امید به مبارزات کارگری در سراسر اروپا، آمریکا، هند و غیره است. اما سقوط سرمایه‌داری به برکت قدرت‌ سیاسی رخ می‌دهد. استراتژی طبقه کارگر باید تقویت شود. کارگران زن نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، زیرا رابطه دیالکتیکی تقویت متقابل بین ساختار طبقاتی سرمایه‌داری و ساختار جنسیّتی سلسله مراتبی، علت‌های ریشه‌ای انکار حقوق زنان هستند.

اکنون زمان برانگیختن خشم، بالا بردن آگاهی توده‌های زن است. ما بر مطالبات خود برای اهمیت اتخاذ سیاست‌ها، لوایح و قوانینی که تضمین‌کننده دستیابی به عدم تبعیض علیه زنان و حمایت از آن‌ها، به ویژه در فلسطین، سوریه، یمن، عراق و همه مناطقی که زنان از کشتار، شکنجه، بی‌خانمانی و فقدان امنیت و ایمنی رنج می‌برند، تأیید می‌کنیم.

در این روز جهانی زنان کارگر، زنان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری قاطعانه بپا می‌خیزند تا با صدای رسا و واضح بگویند: «زنان کارگر خواستار مساوات و برابری هستند. ما به جنگ‌های امپریالیستی نه می گوییم. ما درباره حقوق خود مصالحه نخواهیم کرد.»

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و کمیته زنان کارگر آن، از زنان کارگر، کل طبقه کارگر و اتحادیه‌های کارگری دارای سمت‌گیری طبقاتی در سراسر جهان می‌خواهد تا ابتکارات، اقدامات و فعالیت‌های مبارزاتی را در ۸ مارس ۲۰۲۳ زیر این پرچم‌ها، اصول و اهداف فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری سازماندهی کنند.

پیوند کوتاه: