دفتر هماهنگی سازمان‌های دهقانی و اجتماعی «برای يک پاراگوئه متعلق به اکثريت» روز چهارشنبه با هدف ‏اعلام مواضع پيرامون طرح‌های اجتماعی، تبادل‌ نظر درباره شرايط ملی را  آغاز کرد. گفت‌وگوها که در چند ميدان ‏عمومی آسانسيون صورت خواهد گرفت، طی دو روز موضوعات مربوط به اصلاحات ارضی و دهقانی، بهداشت و ‏درمان عمومی، آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان مادر- کودک را تجزيه‌و‌تحليل خواهد کرد. برای روز پنج‌شنبه ‏يک راه‌پيمايی به سمت «کاخ دولتی» در نظر گرفته شده است و در آنجا نتيجه‌گيری‌ها و خواست‌های دهقانان ‏به «فرناندو لوگو» رييس‌جمهور پاراگوئه تسليم خواهد شد.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: خبرگزاری آمريکای لاتين (پرنسا لاتينا)

خواست‌های دهقانان و جنبش‌های اجتماعی پاراگوئه

 

آسانسيون، ۳ سپتامبر ۲۰۰۸-  دفتر هماهنگی سازمان‌های دهقانی و اجتماعی «برای يک پاراگوئه متعلق به اکثريت» ‏روز چهارشنبه با هدف اعلام مواضع پيرامون طرح‌های اجتماعی، تبادل‌ نظر درباره شرايط ملی را آغاز کرد.‏

به گفته «ادواردو اوهيدا» از سازمان «کورينتا سينديکال کلاسيستا» گفت‌وگوها که در چند ميدان عمومی ‏آسانسيون صورت خواهد گرفت، طی دو روز موضوعات مربوط به اصلاحات ارضی و دهقانی، بهداشت و درمان ‏عمومی، آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان مادر- کودک را تجزيه و تحليل خواهد کرد.‏

اين گروه که رهبری آن را «فدراسيون ملی دهقانان» به عهده دارد از «جنبش انقلابی پياهورا پاراگوئه»، ‏‏«دانشجويان برای مشارکت دمکراتيک»، و هم‌چنين گروه‌های زنان و انجمن‌های مردمی تشکيل می‌شود. ‏سازمان دهندگان کنگره تخمين می‌زنند که بيش از ۴هزار دهقان وارد پايتخت خواهند شد.‏

در پايان گفت‌وگوها، برای روز پنج‌شنبه يک راه‌پيمايی به سمت «کاخ دولتی» در نظر گرفته شده است و در آنجا ‏نتيجه‌گيری‌ها و خواست‌های دهقانان به «فرناندو لوگو» رييس‌جمهور پاراگوئه تسليم خواهد شد.‏

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bddzkuh5