تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۳ فوریه ۲۰۲۴

ما در همبستگی با کشاورزان مبارز ایستاده‌ایم!

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری همبستگی و احترام خود را نسبت به تظاهرات رزم‌جویانه کشاورزان در اروپا ابراز می‌دارد. صدها هزار کشاورز در سراسر اروپا اکنون با عزمی راسخ علیه سیاست‌های تحمیل شده توسط دولت‌های کشورهای اتحادیه اروپا، که کشاورزان و مردم را فقیر می‌کند، بسیج شده‌اند.

راه‌بندان پاریس، تظاهرات اعتراضی در خارج از ساختمان کمیسیون و پارلمان اروپا، تظاهرات در آلمان، یونان، پرتغال، قبرس و جاهای دیگر، و هم‌چنین همبستگی با آن‌ها در هر گوشه جهان، ثابت می‌کند که مبارزات جنبش کشاورزان می‌تواند، و باید، پیروز باشد.

جنبش جهانی سندیکایی دارای سمت‌گیری طبقاتی با کشاورزان جهان هم‌صدا است، و پیوسته در برابر هر سیاستی که مردم را فقیر می‌کند، و به نفع انحصارها و شرکت‌های چندملیتی است، می‌ایستد! در عین حال، ما هرگونه تلاش برای سرکوب بسیج‌ها را محکوم می‌کنیم. صدای مردم رزمنده را نمی‌توان خاموش کرد!

https://www.wftucentral.org/we-stand-in-solidarity-with-the-struggling-farmers/