تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲ ژوئن ۲۰۲۴

نشست تدارکاتی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های عضو و دوست در چارچوب ۱۱۲-مین کنفرانس بین‌المللی کار که در تاریخ ۱۴-۳ ژوئن در ژنو برگزار می‌شود

 

– در همبستگی قاطع با فلسطین!

– برای تقویت مبارزه برای نیازهای معاصر کارگران

– برای یک سازمان جهانی کار انتخابی و کثرت‌گرا!