تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

 

اعتراض سازمان‌های چپ و سندیکاها علیه افزایش سن بازنشستگی زنان کارگر در سوئیس

 

در ماه ژوئن، پارلمان فدرال سوئیس با افزایش سن بازنشستگی زنان از ۶۴ به ۶۵ سال موافقت کرد. سوئیس کشوری است که شکاف بین مردان و زنان با ویژگی‌های شغلی مشابه ۸ درصد است، و زنان یک‌سوم کم‌تر از همکاران مرد خود مزایای بازنشستگی دریافت می‌کنند.

در روز شنبه ۱۸ سپتامبر، گروه‌های فمینیست، سندیکاها، سازمان‌های جوانان و احزاب سیاسی در سوئیس مشترکاً در یک بسیج گسترده در برن در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی دولت در قانون بازنشستگی شرکت کردند.

اصلاحات پیشنهادی در نظر دارد سن بازنشستگی زنان کارگر را از ۶۴ به ۶۵ سال افزایش دهد. گروه‌ها، از جمله «اعتصاب زنان اعتصاب فمینیستی»، «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسری»، «حزب کارگر سوئیس»، «حزب کمونیست سوئیس»، « جنبش جوانان حزب کارگر سوئیس / حزب کارگران و مردم»، «جوانان کمونیست» در راه‌پیمایی که با شرکت بیش از ۱۵ هزار نفر برگزار شد شرکت کردند. معترضین برنامه دولت برای افزایش سن بازنشستگی زنان را رد کردند و هم‌چنین اعلام نمودند که در نظر دارند پیرامون این موضوع به یک همه‌پرسی ملی مراجعه کنند.

در ماه ژوئن، پارلمان فدرال سوئیس علی‌رغم مخالفت نمایندگان چپ و «سبزها»، با افزایش سن بازنشستگی زنان به ۶۵ موافقت کرد. براساس گزارش‌ها، افزایش سن بازنشستگی زنان در فاصله سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ در چهار مرحله سه ماهه صورت خواهد گرفت.

در حال‌حاضر، سن قانونی بازنشستگی در سوئیس ۶۴ برای زنان و ۶۵ برای مردان است. در کشور یک شکاف ۸ درصدی بین حقوق زنان و مردان با ویژگی‌های شغلی برابر وجود دارد. معترضین می‌گفتند که دستمزدهای پایین‌تر، کار نیمه وقت و کار بدون دستمزد به شرایط کاری نامناسب برای زنان منجر شده است. آن‌ها هم‌چنین یک‌سوم کم‌تر از مردان مزایای بازنشستگی دریافت می‌کنند.

گروه «اعتصاب زنان اعتصاب فمینیستی» در راستای بسیج گفت: «شورای ملی با دستاویز قرار دادن برابری، سن بازنشستگی زنان را به ۶۵ افزایش داد. اصلاحات شامل هیچ غرامتی نمی‌شود، بلکه فقط اقدامات موقتی را برای کاهش شوک زنانی که امروز ۵۹ سال سن دارند در برمی‌گیرد. امروز، هنوز نابرابری‌ها به زنان همه نسل‌ها تحمیل می‌شود. استفاده از بحث برابری برای مجبور کردن ما به یک سال بیش‌تر کارکردن غیرقابل قبول است!»

گابریلا مدیچی از «فدراسیون اتحادیه‌های کارگری» سوئیس به رسانه‌ها گفت: «ما در شرایطی هستیم که به نظر می‌رسد پارلمان معتقد است که غرامت اعلام شده برای پذیرش این افزایش سن بازنشستگی کافی خواهد بود. اما این اقدامات نمی‌توانند فاکت‌ها را پنهان کنند: وضعیت زنان با افزایش سن بازنشستگی رو به وخامت است.»

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3pmbuapz