این‌که اکثریت صاحبان قدرت در سراسر جهان برای محکوم کردن فلسطینی‌ها صف کشیده‌ند، اوج ریاکاری و معیارهای دوگانه است. کجاست محکومیت آزار و ستم سیستماتیک اسرائیل بر فلسطینی‌ها که سرزمین‌شان توسط ارتش اسرائیل و شهرک نشینان اسرائیلی اشغال شده است؟ این برای دهه‌ها ادامه داشته است و دفاع فلسطینی‌ها از خود یک پیامد اجتناب‌ناپذیر است. این با ظلم و ستمی که خلق فلسطین هر روز در معرض آن قرار دارد بر آن‌ها تحمیل شده است.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)

۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

همبستگی با مردم فلسطین

حزب کمونیست دانمارک در ارتباط با تشدید رویدادهای فلسطین و اسرائیل، با خلق فلسطین اعلام همبستگی می‌کند. خلقی که تحت ستم امپریالیسم اسرائیل هستند و باید با خشونت، ترور و جنگ توسط دولت اسرائیل زندگی کنند.

خلق فلسطین که در مناطق زاغه‌‌نشین و تحت آپارتاید فشرده شده‌‍، خانه‌های خود و قدرت بر زندگی خود را از دست داده‌ است.

این‌که اکثریت صاحبان قدرت در سراسر جهان برای محکوم کردن فلسطینی‌ها صف کشیده‌ند، اوج ریاکاری و معیارهای دوگانه است. کجاست محکومیت آزار و ستم سیستماتیک اسرائیل بر فلسطینی‌ها که سرزمین‌شان توسط ارتش اسرائیل و شهرک نشینان اسرائیلی اشغال شده است؟ این برای دهه‌ها ادامه داشته است و دفاع فلسطینی‌ها از خود یک پیامد اجتناب‌ناپذیر است. این با ظلم و ستمی که خلق فلسطین هر روز در معرض آن قرار دارد بر آن‌ها تحمیل شده است.

هدف ترور هر روزه توسط سربازان و شهرک‌نشینان اسرائیلی، اشغال و استعماری که توسط اسرائیل صهیونیستی انجام می‌شود، سرکوب کل خلق فلسطین است. این به طور طبیعی به مقاومت فلسطینی‌ها منجر می‌شود.

خلق فلسطین سزاوار صلح دائمی است. اما تا زمانی که اشغال وحشیانه فلسطین متوقف نشود، این اتفاق نمی‌افتد. صلح فقط در آن‌صورت امکان‌پذیر است. حزب کمونیست دانمارک همبستگی خود را با مردم فلسطین و حق آن‌ها برای مبارزه با اشغالگری و برای یک زندگی با عزت در صلح اعلام می‌کند.

مستحکم باد همبستگی با خلق فلسطین!

http://solidnet.org/article/CP-of-Denmark-Solidarity-with-the-Palestinian-people/