تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

 

ای فلسطین، ای فلسطین

In 1948, the natives were expelled
From the land of the ancestors
Their homes and cities shelled
From the traitors in Transjordan to clandestine British demand
By the settler Zionist army
That rampaged across the land

در ۱۹۴۸، بومیان اخراج شدند
از سرزمین نیاکان
خانه‌ها و شهرهای آن‌ها گلوله باران شد
از خائنان در ماوراء اردن تا نقشه پنهانی انگلیس
توسط ارتش شهرک‌نشین صهیونیستی
که در سرتاسر سرزمین وحشی‌گری کرد

Oh Palestine, oh Palestine
We hear your desperate plea
That once again across the land
Your people can be free

ای فلسطین، ای فلسطین
خواست ناامیدانه ترا می‌شنویم
که یک‌بار دیگر در سرتاسر سرزمین
مردم تو می‌توانند آزاد باشند

Oh Palestine, oh Palestine
Your people live in fear
We demand your emancipation
From the river to the sea

ای فلسطین، ای فلسطین
مردم تو در ترس زندگی می‌کنند
ما رهایی ترا می‌طلبیم
از رودخانه تا دریا

In 1967, Israel did invade
To conquer and to colonize
What little had remained
The people of old Palestine
Once again their fates entwined
With the Zionist occupation
Of their homes and weary minds

در ۱۹۶۷، اسرائیل حمله کرد
تا تسخیر و استعمار کند
چه کم باقی مانده بود
مردم فلسطین قدیم
بار دیگر سرنوشت آن‌ها به هم گره خورد
با اشغالگری رژیم صهیونیستی
از خانه‌ها و ذهن‌های خسته‌شان

Oh Palestine, oh Palestine
We hear your desperate plea
That once again across the land
Your people can be free

ای فلسطین، ای فلسطین
خواست ناامیدانه ترا می‌شنویم
که یک بار دیگر در سرتاسر سرزمین
مردم تو می‌توانند آزاد باشند

Oh Palestine, oh Palestine
Your people live in fear
We demand your emancipation
From the river to the sea

ای فلسطین، ای فلسطین
مردم تو در ترس زندگی می‌کنند
ما رهایی ترا می‌طلبیم
از رودخانه تا دریا

In 2023, they’ve come a final time
To destroy your homes and families
With a murderous lethal design
The bombs o’er head are falling
As our leaders continue their lies
The sky does glow and the blood it flows
As we hear the children’s cries

در ۲۰۲۳، آن‌ها برای بار آخر آمدند بار
برای ویران کردن خانه‌ها و خانواده‌های تو
با یک طراح جنایتکارانه مرگبار
بمب‌ها از آسمان می‌بارند
در حالی‌که رهبران ما به دروغ‌های خود ادامه می‌دهند
آسمان می‌درخشد و خون در آن جاری است
در حالی‌که که صدای گریه کودکان را می‌شنویم

Oh Palestine, oh Palestine
We hear your desperate plea
That once again across the land
Your people can be free

ای فلسطین، ای فلسطین
خواست ناامیدانه ترا می‌شنویم
که یک بار دیگر در سرتاسر سرزمین
مردم تو می‌توانند آزاد باشند

Oh Palestine, oh Palestine
Your people live in fear
We demand your emancipation
From the river to the sea

ای فلسطین، ای فلسطین
مردم تو در ترس زندگی می‌کنند
ما رهایی ترا می‌طلبیم
از رودخانه تا دریا

We stand with your emancipation
Your people will be free

ما رهایی ترا می‌طلبیم
مردم تو آزاد خواهند شد

https://tinyurl.com/2p9vjjyz