تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی انحادیه‌های کارگری
۱۱ دسامر ۲۰۲۲

بیانیه دبیرخانه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در رابطه با رسوایی فساد در اتحادیه اروپا و دستگیری لوکا ویسنتینی دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری

 

دستگیری لوکا ویسنتینی، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، و هم‌چنین دستگیری مقامات مهم اتحادیه اروپا و به طور مشخص‌تر پارلمان اروپا، در پی تحقیقاتی که به نظر می‌رسد مدتی ادامه داشته است، نشان‌دهنده یک جنبه منزجر کننده دیگر نظام سیاسی و بوروکراسی اتحادیه اروپا؛ فساد و پوسیدگی آن است. این حادثه معاملات و رشوه‌های نامقدسی را آشکار می‌سازد، که در این مورد خاص در پیوند با سرپوش گذاشتن بر جنایات وحشتناکی است که در حق هزاران کارگر که بسیاری از آن‌ها در حین کار روزانه جان خود را از دست دادند، تا نمایش تبلیغاتی یک رژیم فاسد اجرا شود، و سودهای باورنکردنی گروه‌های تجاری گوناگون تضمین گردد، اعمال شد.

اگرچه بازجویی‌ها ادامه دارد و بدون این‌که بخواهیم پیش‌داوری کنیم، اما دستگیری دبیرکل پیشین «کنفدراسیون اروپایی اتحادیه‌های کارگری» () و دبیرکل تازه منتخب «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» (ETUC)، موضوع فساد در درون خود جنیش سندیکایی را نیز آشکار می‌نماید.

ادغام جنبش سندیکایی «رسمی»، یعنی «کنفدراسیون اروپایی اتحادیه‌های کارگری»، و حمایت اساسی آن از سیاست‌های نئولیبرالی ضد کارگری اتحادیه اروپا، غیبت واکنش اساسی از سوی آن در جریان تضعیف و حمله مداوم به حقوق کارگری و اجتماعی کارگران، آشکارا با فساد و استفاده از مناصب سندیکایی برای مقاصد بیگانه با منافع طبقاتی کارگران همزیستی دارد.

به یاد داریم که فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، و «بین‌الملل سندیکایی کارگران ساختمان، چوب و مصالح ساختمانی» (UITBB) عضو آن، که کارگران ساختمانی را نمایندگی می‌کند، بموقع کارزار محکوم کردن جنایات و بی‌شرمی استثمارگرانه علیه کارگران را در تدارک روند جام جهانی پیش بردند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از نزدیک این پرونده سیاه را دنبال خواهد کرد؛ فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری هم‌چنین خواستار این است که تحقیقات تا آن‌جا که ممکن است ژرفا و کل پیشینه پنهانی را که در پشت جنایت کارگری و اجتماعی که برگزاری جام جهانی فوتبال را در امیرنشین قطر ممکن ساخت آشکار سازد.

https://www.wftucentral.org/wftu-secretariat-statement-regarding-the-corruption-scandal-in-the-eu-and-the-arrest-of-the-ituc-general-secretary-luca-visentini/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/429ar99k