تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: همبستگی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۲دسامبر ۲۰۲۳

بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با کارگران آرژانتین

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری قویاً سیاست‌های نئوفاشیستی دولت مایلی در آرژانتین را رد و محکوم می‌کند. اقدامات ضد-مردمی دولت، از جمله کاهش ارزش پول، پروتکل‌های خلاف قانون اساسی، و یک فرمان گسترده، طبقه کارگر و عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در کنار کارگران آرژانتین و جنبش سندیکایی دارای سمت‌گیری طبقاتی کشور قرار دارد، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، تضییع حقوق کارگری، و برنامه کلی نئولیبرالی را محکوم می‌کند.

ما به نمایندگی از بیش از ۱۰۵ میلیون کارگر در ۱۳۳ کشور، با کارگران آرژانتین که در برابر این اقدامات واپسگرایانه وضعیت آماده‌باش دائمی اعلام کرده‌اند، هم‌صدا هستیم و با نبرد کارگران برای عدالت اجتماعی اعلام همبستگی می‌نماییم.

https://www.wftucentral.org/wftu-solidarity-statement-for-the-workers-of-argentina/