فيلم توليد شده در جمهوری دمکراتيک آلمان در باره مراسم تشيع جنازه ليب‌کنشت.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

راهپيمايی سالانه لنين – ليب‌کنشت – لوکزامبورگ، که برای نخستين بار در جمهوری دمکراتيک آلمان برگزار شد در شرايط کنونی نيز ادامه دارد.

تظاهرات در بزرگداشت دو رهبر جنبش کارگری آلمان است که به دستور فريدريش اِبرت، وزير سوسيال دمکرات به قتل رسيدند.

امسال نیز علی‌رغم سرمای زیر صفر درجه و همه‌گیری کووید، بیش از هفت هزار نفر در گرامیداشت رزا لوکزامبورگ و کارل لیب‌کنشت راه‌پیمایی کردن.

اعضا و هواداران حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست ترکیه، در کنار اعضای حزب کمونیست آلمان و کارگران جوانان سوسیالیست در روز یک‌شنبه ۹ ژانویه در برلین در یک راه‌پیمایی بزرگ در گرامیداشت رهبران کمونیست، روزا لوکزامبورگ و کارل لیب‌کنشت شرکت کردند.

***

برخيز، برخيز برای نبرد!

کلام از برتولت برشت

برگردان: ع. سهند

برخيز، برخيز برای نبرد!
برخيز، برخيز برای نبرد، برای نبرد!

ما برای نبرد زاده شده‌ايم!
برخيز، برخيز برای نبرد، برای نبرد!
ما برای نبرد آماده‌ايم!

ما به کارل ليب‌کنشت سوگند خورده‌ايم،
و با رزا لوکزامبورگ پيمان می‌بنديم.
ما به کارل ليب‌کنشت سوگند خورده‌ايم،
و با رزا لوکزامبورگ پيمان می‌بنديم.

مردی ايستاده،
مردی که مانند درخت بلوط سخت است!
او بی‌شک، بی‌شک،
توفان‌ها ديده!

شايد او فردا لاشه‌ای بيش نباشد،
چونان سرنوشت بسياری از پيکارگران راه آزادی.
شايد او فردا لاشه‌ای بيش نباشد،
چونان سرنوشت بسياری از پيکارگران راه آزادی.

ما نمی‌هراسيم، هيچ‌گاه،
از غرش تفنگ‌‌ها!
ما نمی‌هراسيم، هيچ‌گاه،
از پليس‌های سبز!

ما کارل ليب‌کنشت را از دست داديم،
و رزا لوکزامبورگ قربانی دست جنايتکاران شد!
ما کارل ليب‌کنشت را از دست داديم،
و رزا لوکزامبورگ قربانی دست جنايتکاران شد!

برخيز، برخيز برای نبرد!
برخيز، برخيز برای نبرد، برای نبرد!

ما برای نبرد زاده شده ايم!
برخيز، برخيز برای نبرد، برای نبرد!
ما برای نبرد آماده ايم!

ما به کارل ليب‌کنشت سوگند خورده ايم،
و با رزا لوکزامبورگ پيمان می‌بنديم.
ما به کارل ليب‌کنشت سوگند خورده ايم،
و با رزا لوکزامبورگ پيمان می‌بنديم.

***

Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!
Zum Kampf sind wir geboren!
Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!
Zum Kampf sind wir bereit!
Dem Karl Liebknecht, dem haben wir´s geschworen,
der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand.
Dem Karl Liebknecht, dem haben wir´s geschworen,
der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand.
Es steht ein Mann, ein Mann,
so fest wie eine Eiche!
Er hat gewiß, gewiß,
schon manchen Sturm erlebt!
Vieleicht ist er schon morgen eine Leiche,
wie es so vielen Freiheitskämpfern geht.
Vieleicht ist er schon morgen eine Leiche,
wie es so vielen Freiheitskämpfern geht.
Wir fürchten nicht, ja nicht,
denn Donner der Kanonen!
Wir fürchten nicht, ja nicht,
die grüne Polizei!
Den Karl Liebknecht, den haben wir verloren,
die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand.
Den Karl Liebknecht, den haben wir verloren,
die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand.
Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!
Zum Kampf sind wir geboren!
Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!
Zum Kampf sind wir bereit!
Dem Karl Liebknecht, dem haben wir´s geschworen,
der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand.
Dem Karl Liebknecht, dem haben wir´s geschworen,
der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p8puksu