تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۲۱ فوریه ۲۰۲۴

قطع‌نامه ششمین کنگره حزب کار اتریش، لینز، ۱۰ فوریه ۲۰۲۴

 

جنبش جهانی کمونیستی هم‌چنان در روند تفکیک قرار دارد. این پیامدهای ضدانقلاب در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی است، اما هم‌چنین یک دنباله رویزیونیسم مدرن و «اوروکمونیسم» و هم‌چنین اختراع و تبلیغ ایده‌ها و اهداف دروغینی مانند «سوسیالیسم بازار» یا یک سرمایه‌داری دگرگون شده به یک «جامعه همبستگی» است، که اثرات منفی خود را در جنبش جهانی کمونیستی نشان می‌دهد.

به این‌ها ایده‌های رویزیونیستی درباره ماهیت دولت بورژوایی و مشارکت «چپ» در دولت، درباره استراتژی انقلابی، نقش طبقه کارگر یا ماهیت امپریالیسم افزوده شده است.

برخی احزاب کمونیست یا اسماً کمونیست سابق خود را به تشکیلات سوسیال دمکراتیک تغییر داده‌اند، در حالی‌که برخی دیگر در ساختارهای چپ‌گرا و اتحادهای اپورتونیستی شرکت می‌کنند. برخی از این‌ها، مانند «پلاتفرم جهانی ضد-امپریالیستی» ماهیتی کاملاً ضد کمونیستی دارند. نه فقط در زمینه جنگ در اوکرائین یا در ارزیابی از جمهوری خلق چین، مشخص شده است که تعداد قابل‌توجهی از احزاب مواضع کمونیستی، تئوری‌های مارکسیستی-لنینیستی و تعاریف صحیح سوسیالیسم را کنار گذاشته‌اند. آن‌ها نه تنها اپورتونیسم، بلکه رویزیونیسم و رفرمیسم، و در نتیجه ضد-مارکسیسم را نیز به درون جنبش جهانی کمونیستی حمل می‌کنند. این نه فقط بر اشتباهات، بلکه بر نفوذ حساب‌شده نیروهای سوسیال دموکرات و بازیگران سیاسی دولتی قرار دارد که به دروغ خود را بمثابه سنگرهای ضد-امپریالیسم، ترقی و رهایی معرفی می‌کنند. اما، در واقع، آن‌ها در خدمت ساماندهی دوباره توازن قوا در نظام جهانی امپریالیستی و تضعیف نیروهای کمونیستی انقلابی برای سوسیالیسم هستند.

در مقابل این، بیش از پیش مهم‌ است که احزاب واقعاً کمونیست، که بر پایه‌های مستحکم مارکسیسم-لنینیسم ایستاده‌اند، همکاری و فعالیت‌های خود را گسترش دهند. تنها تقویت قطب مارکسیستی-لنینیستی در جنبش جهانی کمونیستی به بازگرداندن طبقه کارگر و آرمان مبارزه طبقاتی انقلابی برای سوسیالیسم به وضعیت تهاجمی منجر خواهد شد. این وظیفه ملی هر حزب مارکسیست-لنینیست در کشور خود و هم‌چنین احزاب در سطح جهان است.

از این نظر، حزب کار اتریش اعلام می‌کند:

● این وظیفه و هدف حزب کار اتریش است که حزب را به حزب کاملاً توسعه یافته مارکسیست-لنینیست طبقه کارگر اتریش بسازد و بسط دهد.

● این وظیفه و هدف حزب کار اتریش است که عضویت خود در «اقدام کمونیستی اروپایی» (ECA) را انجام دهد و از این راه قطب مارکسیست-لنینیست را در اروپا تقویت کند.

● این وظیفه و هدف حزب کار اتریش است که همکاری نیروهای مارکسیست-لنینیست در خارج از «اقدام کمونیستی اروپایی» و فرای اروپا را ارتقاء دهد و جهان‌بینی قطب مارکسیست-لنینیست را در سراسر جهان تقویت نماید..

http://www.solidnet.org/article/Party-of-Labour-of-Austria-Strengthen-the-Marxist-Leninist-pole-of-the-international-communist-movement/