فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، علی‌رغم تلاش‌های نیروهای امپریالیستی برای جذب یا متلاشی کردن فدراسیون اتحادیه‌های کارگری طبقه – محور، زنده مانده و به نیروی قدرتمندی تبدیل شده است که قادر به ادامه مبارزه برای حقوق کارگران، مذاکره جمعی و مخالفت با خصوصی‌سازی و نابودی دولت رفاه است.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا
۱۶ مه ۲۰۲۲

حزب کمونیست استرالیا به رفیق پامپیس کیریتسیس از «آکل» برای انتخاب او در یک‌شنبه گذشته، ۸ مه، مه به عنوان دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری طبقه-محور تبریک می‌گوید.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با موفقیت هجدهمین کنگره جهانی اتحادیه کارگری را در رم، ایتالیا، در ۸-۶ مه ۲۰۰۲ برگزار نمود. بود. این کنگره با شعار: «متحد، ادامه می‌دهیم! برای تأمین نیازهای معاصرمان، علیه بربریت امپریالیستی- سرمایه‌داری!»

کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در یک لحظه تاریخی از همه‌گیری کووید، بحران عمیق اقتصادی، جنگ و حمله بزرگ‌تر به زحمتکشان بوسیله دولت‌های سرمایه‌داری که هزینه بحران اقتصادی را بر دوش کارگران – زن و مرد – در سراسر جهان تحمیل می‌کنند، برگزار شد.. در این کنگره ۴۹۰ نماینده از ۱۱۰ کشور از تمام قاره‌ها حضور داشتند.

کنگره هجدهم از رفیق جورج ماوریکوس که طی هفده سال از زمان انتخابش در سال ۲۰۰۵ فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری را به یک سازمان کارگری دموکراتیک‌تر و پویاتر هدایت نمود، تجلیل کرد.

رفیق پامپیس، در نخستین سخنرانی خود، کار رفیق ماوریکوس سلف خود را گرامی داشت و متعهد شد که به توسعه سازمان طبقه-محور به نفع بیش از ۱۱۰ میلیون کارگر وابسته به کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ادامه دهد.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، علی‌رغم تلاش‌های نیروهای امپریالیستی برای جذب یا متلاشی کردن فدراسیون اتحادیه‌های کارگری طبقه – محور، زنده مانده و به نیروی قدرتمندی تبدیل شده است که قادر به ادامه مبارزه برای حقوق کارگران، مذاکره جمعی و مخالفت با خصوصی‌سازی و نابودی دولت رفاه است.

یکی از وظایف مهم پیش رو اتحاد جنبش کارگری برای کاهش نفوذ سوسیال دموکراسی است.

حزب کمونیت استرالیابرای رفیق پامپیس کیریتسیس و همه رفقای منتخب شورای ریاست فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، در انجام وظایف خود برای دوره پیش رو آرزوی موفقیت دارد.

زنده باد فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری!

http://www.solidnet.org/article/CP-of-Australia-The-Guardian-2006-16th-May-2022/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2889w2d9