تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا برای اخراج روسیه از ترکیب خود به تلافی موضع آن در کریمه یک ریاکاری بزرگ است. شورای اروپا و کشورهایی که کلیدهای آن‌را دارند نقش اصلی را در مداخله امریالیستی در یوگسلاوی و همچنین در مداخلات مشابه در افغانستان، عراق و لیبی بازی کردند. این تصمیم ریاکارانه علیه روسیه نه تنها به حل مشکلات حادی که پس از مداخله اتحادیه اروپا- ایالات متحده در اوکرائین ظهور کرده کمک نمی‌کند بلکه بالعکس نفت بر آتش می‌ریزد.

 

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: حزب کمونیست یونان
١٠ آوریل ٢٠١
۴

 

بیانیه دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان پیرامون تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا برای تعلیق حق رأی و شرکت نماینده روسیه در نهادها تا پایان سال ٢٠١۴

 

تصمیم مجمع پارلمانی شورای اروپا برای اخراج روسیه از ترکیب خود به تلافی موضع آن در کریمه یک ریاکاری بزرگ است.

شورای اروپا و کشورهایی که کلیدهای آن‌را دارند نقش اصلی را در مداخله امریالیستی در یوگسلاوی و همچنین در مداخلات مشابه در افغانستان، عراق و لیبی بازی کردند

آکنون آن‌ها وانمود می‌کنند از جنایات علیه حقوق بین‌الملل که تحت موازنه نیروها بین کشورهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی در دوره حیات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپا تشکیل شده بود مبرا هستند.

این تصمیم ریاکارانه علیه روسیه نه تنها به حل مشکلات حادی که پس از مداخله اتحادیه اروپایی- ایالات متحده در اوکرائین ظهور کرده کمک نمی‌کند بلکه بالعکس نفت بر آتش می‌ریزد.

دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان