تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳

حمایت فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری نیجر از مسابقات فوتبال در لیبوره

 

مسابقات فوتبال در لیبوره، نیجر. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری نیجر، با اهدای پیراهن‌ها از مسابقات حمایت کرد.