سرود انترناسیونال به ۹۵ زبان: به زبان‌های پشتو، فارسی (دری) و فارسی از «۳ ساعت و ۱۴ دقیقه و ۹ ثانیه» به بعد.

 

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

سرود انترناسیونال

 

برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی
شوریده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی
باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند
وآنگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هرچیز گردند

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها

برما نبخشند فتح و شادی نه بت، نه شه نه قهرمان
با دست خود گیریم آزادی در پیکارهای بی امان
تا ظلم از عالم بروبیم نعمت خود آریم به کف
دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتی‌که آهن گرم است

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها

تنها ما توده جهانی, اردوی بی‌شمار کار
داریم حقوق جهان‌بانی نه که خونخواران غدار
غرد وقتی رعد مرگ‌آور بر رهزنان و دژخیمان
در این عالم بر ما سراسر تابد خورشید نور افشان

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها

 

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3v7pabx7