مجمع عمومی، با توجه به قطع نامه ١۹۰۴، بيست نوامبر ۱۹۶٣ خود، که منشور سازمان ملل پيرامون «محو تمام اشکال تبعيض نژادی» را اعلام می‌دارد، و به ويژه تأکيد آن بر اين‌که «هر دکترين تمايز يا برتری نژادی از نظر علمی دروغ، از نظر اخلاقی محکوم، و از نظر اجتماعی ناعادلانه و خطرناک است» و ابراز نگرانی آن از اين‌که «تظاهرات تبعيض نژادی هنوز در برخی از مناطق جهان مشهود است، و برخی از آن‌ها از جانب دولت‌های معينی از طريق ابزار قانونگذاری، اداری يا ديگر اقدامات اعمال می‌شود»… اعلام می‌دارد که صهيونيسم شکلی از نژادپرستی و تبعيض نژادی است.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: دبيرخانه مجمع عمومی سازمان ملل
برگردان: ع. سهند

متن کامل قطع‌نامه شمارۀ ٣٣٧۹ مجمع عمومی سازمان ملل برای محو تمام اشکال تبعيض نژادی

 

مجمع عمومی،
با توجه به قطع نامه ١۹۰۴، بيست نوامبر ۱۹۶٣ خود، که منشور سازمان ملل پيرامون «محو تمام اشکال تبعيض نژادی» را اعلام می‌دارد، و به ويژه تأکيد آن بر اين‌که «هر دکترين تمايز يا برتری نژادی از نظر علمی دروغ، از نظر اخلاقی محکوم، و از نظر اجتماعی ناعادلانه و خطرناک است» و ابراز نگرانی آن از اين‌که «تظاهرات تبعيض نژادی هنوز در برخی از مناطق جهان مشهود است، و برخی از آن‌ها از جانب دولت‌های معينی از طريق ابزار قانونگذاری، اداری يا ديگر اقدامات اعمال می‌شود»،

هم‌چنين با توجه به اين‌که، مجمع عمومی در قطع‌نامه ٣١۵١ چهاردهم دسامبر ۱٩٧٣ خود، از آنجمله، اتحاد نامقدس بين نژادپرستی آفريقای جنوبی و صهونيسم را محکوم کرد،

با توجه به «اعلاميه ۱٩٧۵ مکزيک پيرامون برابری زنان و مشارکت آن‌ها در توسعه و صلح»، مصوب کنفرانس بين‌المللی «سال جهانی زن» که از ١۹ ژوئن تا ٢ ژوئيه ۱۹٧۵ برگزار شد، [و] رسماً اين اصل را اعلام کرد که «همکاری بين‌المللی و صلح به دستيابی به رهايی ملی و استقلال، محو استعمار و نواستعمار، سلطه خارجی، صهيونيسم، آپارتايد و تبعيض نژادی در تمام اشکال آن، و هم‌چنين به رسميت شناختن حرمت خلق‌ها و حق آن‌ها برای تعيين سرنوشت خود نياز دارد»،

هم‌چنين با توجه به قطع‌نامه ٧٧ مصوب مجمع سران حکومت‌ها و دولت‌های سازمان وحدت آفريقا در دوازدهمين نشست عادی آن که از ٢۸ ژوئيه تا ١ اوت ١۹٧۵ در کامپالا برگزار شد، [و] اعلام کرد «رژيم نژادپرست در فلسطين اشغالی و رژيم‌های نژادپرست در زيمبابوه و آفريقای جنوبی دارای يک منشاء امپرياليستی مشترک بوده، يک کل را تشکيل داده و ساختار نژادپرستانه يکسانی داشته، و به طور ارگانيک در سياست خود در جهت سرکوب حرمت و شخصيت انسانی پيوند دارند»،

هم‌چنين با توجه به «اعلاميه و استراتژی سياسی پيرامون تقويت صلح و امنيت جهانی و تقويت همبستگی و مساعدت متقابل ميان کشورهای غيرمتعهد»، مصوب کنفرانس وزيران امور خارجه کشورهای غيرمتعهد که از ٢۵ تا ٣۰ اوت ١۹٧۵ در ليما برگزار شد، [و] شديداً صهيونيسم را به عنوان تهديدی برای صلح و امنيت جهانی محکوم کرد و از تمام کشورها خواست اين ايدئولوژی نژادپرستانه و امپرياليستی را محکوم کنند»،

اعلام می‌دارد که صهيونيسم شکلی از نژادپرستی و تبعيض نژادی است.

۱۰ نوامبر ١۹٧۵

http://www.ipcri.org/files/3379-1975.html