تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: اقدام کمونیستی اروپایی
۲۶ فوریه ۲۰۲۴

آزادی زنان و مبارزه طبقاتی

سخنرانی نماینده حزب کار اتریش در کنفرانس مجازی «اقدام کمونیستی اروپایی»: «ما مبارزه برای رهایی زنان، علیه اتحادیه اروپا و نظام

استثمار سرمایه‌داری و جنگ‌های امپریالیستی را تشدید می‌کنیم!»، ۲۵ فوریه ۲۰۲۴

 

 

رفقای گرامی!
بر کسی پوشیده نیست که در جامعه ما زنان نسبت به مردان زندگی سخت‌تری دارند: آن‌ها دستمزد‌های کم‌تری دریافت می‌کنند، مشاغل بدتر و حقوق بازنشستگی کم‌تری دارند. حتا نظام آموزش و پرورش نیز برای ایجاد نابرابری طراحی شده است. علاوه بر این، زنان بار سنگین کار بدون دستمزد، کار باروری، به ویژه در خانه و احتمالاً در مراقبت از کودکان و خانواده را متحمل می‌شوند. ساختارها و سلسله مراتب پدرسالارانه، که با تبعیض، تبعیض جنسیتی و خشونت مشخص می‌شود، غالب است.

ما می خواهیم با ذکر برخی از داده‌ها از اتریش بر این تأکید کنیم. در ارتیش شکاف جنسیتی دستمزد بیش از ۱۸ درصد است – بسیار بالاتر از میانگین دوازده درصدی اتحادیه اروپا. بنابراین، زنان ۱۸ درصد کم‌تر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند. پس از بازنشستگی، وضعیت بدتر می‌شود: یک زنان،به طور متوسط، ۴۰ درصد کم‌تر از یک مرد حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند، و بیش از نیمی از زنان بازنشسته زیر خط فقر زندگی می‌کنند. زنان ۶۳درصد از کارهای خانه و تقریباً ۷۰ درصد مراقبت از کودکان را انجام می‌دهند. در ارتیش ۴۶ درصد از همه دختران و زنان در مدرسه، دانشگاه یا در محل کار تبعیض را تجربه کرده‌اند؛ ۷۴ درصد از کل زنان مورد آزار جنسی، ۲۹ درصد موردخشونت جنسی قرار گرفته‌اند، و ۷ درصد از کل زنان قربانی تجاوز جنسی بوده‌اند. درصد محکومیت مرتگبین به این جرائم فقط اندکی بالاتر از ده درصد است. سال گذشته ۲۸ زن‌کشی در اتریش رخ داد – این نیز یک رکورد اروپایی ناخوشایند است.

ما، به عنوان کمونیست می‌دانیم که هیچ کدام از این‌ها تصادفی نیست، بلکه نتیجه رشد جوامع طبقاتی است. سرمایه‌داری بر استثمار به ویژه زنان و نگه داشتن آن‌ها در یک رابطه مشخص ستمگرانه متکی است. مقاومت در برابر شرایط حاکم و مبارزه مداوم برای بهبود وضعیت و حقوق زنان ضروری است. جنبش رهایی‌بخش در این زمینه به پیشرفت‌هایی دست یافته است، اما نظام حاکمیت سرمایه‌داری مانع از برابری کامل جنسیتی می‌شود.

بنابراین، مبارزه برای رهایی کامل زنان یک بخش ضروری مبارزه طبقاتی انقلابی برای سوسیالیسم است، که باید توسط زنان و مردان طبقه کارگر به طور یک‌سان انجام شود. بر این اساس حزب کار اتریش در اصول برنامه‌ای خود در ماده ۱۰ گفته است:

«حزب کار اتریش یک حزب رهایی‌بخش است. حزب کار اتریش مبارزه برای برابری کامل، تعیین سرنوشت و آزادی زنان را به عنوان یک بخش الزامی از مبارزه طبقاتی طبقه کارگر برای حقوق خود و برای سوسیالیسم می‌داند. حزب کار اتریش تبعیض جنسیتی، الگوهای ارتجاعی و سلسله مراتب مردسالارانه را رد می‌کند و متعهد به غلبه بر آن‌ها است.»

در این بستر، لازم به گفتن نیست که ما از فمینیسم بورژوایی فاصله می‌گیریم. دغدغه ما این نیست که چند مدیر عامل در بزرگ‌ترین بانک‌ها و شرکت‌های اتریشی زن هستند. ما به این‌ نیز که چند زن در دولت فدرال حضور دارند یا آیا زنان می‌توانند در نیروهای مسلح «صاحب مقام» باشند علاقه‌ای نداریم. هیچ «منافع عمومی زنان» که از نظر طبقاتی بی‌ط‌رف باشد، و ما آن‎را مستقل از مسائل اجتماعی و مالکیت سرمایه‌داری نمایندگی کنیم، وجود ندارد.

ما خوب می‌دانیم: رهایی کامل زنان و برابری جنسیتی مستلزم تحقق سوسیالیسم و کمونیسم است. به این دلیل شعار ما این است: مبارزه برای آزادی زنان یعنی مبارزه طبقاتی!

http://www.eurcomact.org/m-article/Contribution-of-the-Party-of-Labour-of-Austria-00001/