آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

نامردمان «سياسی» و مصادرۀ «۱۶ آذر»

اين روزها بسياری از «نااهلان سياسی» به دنبال مصادره «۱۶ آذر» هستند. از «چپ» و «راست» در راستای اين هدف، بيانيه و فراخوان صادر می‌کنند. هدف در همه اين بيانيه‌ها از پيش مشخص است: اگر در گذشته روز دانشجو به عنوان نماد مبارزۀ جنبش دانشجويی عليه استبداد داخلی و امپرياليسم خارجی از سوی اين نيروها محکوم می‌شد، امروز هم محتوای مبارزۀ عدالت‌جويانه، ضدامپرياليستی و استقلال‌طلبانه جنبش اصيل دانشجويی ايران با به انحراف کشانيدن اين جنبش و تبديل آن به زايدۀ «جنبش سبز» و نيل به اهداف خاص سياسی، مسخ می‌شود.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

۱۷ آذر ۱۳۸۹

اين روزها بسياری از «نااهلان سياسی» به دنبال مصادره «۱۶ آذر» هستند. از «چپ» و «راست» در راستای اين هدف، بيانيه و فراخوان صادر می‌کنند. هدف در همه اين بيانيه‌ها از پيش مشخص است: اگر در گذشته روز دانشجو به عنوان نماد مبارزۀ جنبش دانشجويی عليه استبداد داخلی و امپرياليسم خارجی از سوی اين نيروها محکوم می‌شد، امروز هم محتوای مبارزۀ عدالت‌جويانه، ضدامپرياليستی و استقلال‌طلبانه جنبش اصيل دانشجويی ايران با به انحراف کشانيدن اين جنبش و تبديل آن به زايدۀ «جنبش سبز» و نيل به اهداف خاص سياسی، مسخ می‌شود.

به مصداق «مشت نمونه خروار» واکنش «کيهان»نويسان لندن  به «۱۶ آذر» را موقعی که در سال ۱۳۵۶ در تهران بودند، و موقعی که در سال ۱۳۸۸ رؤيای بازگشت دوباره به ايران را در سر می‌پروراندند، در کنار هم قرار می‌دهيم:

● «صبح روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ شمسی (۲۵۱۲ شاهنشاهی)، هنگامی که قوای انتظامی در دانشگاه مستقر بودند چند سرباز محافظ در کنار دانشکدۀ فنی قدم می‌زدند. بنا به اظهار آن‌ها چند نفر از دانشجويان داخل دانشکده با آن‌ها بدرفتاری و بی‌احترامی می‌کنند. اين افراد به دفتر معاونت دانشکده مراجعه می‌نمايند تا دانشجويانی که با آن‌ها بدرفتاری کرده‌اند تحويل آن‌ها بشوند. دانشکده از انجام اين عمل خودداری می‌کند. به دستور معاونت دانشکده در حالی که تنها نيم ساعت از وقت کلاس گذشته بود زنگ تعطيل کلاس‌ها به صدا در می‌آيد و دانشجويان مضطرب به محوطه دانشکده می‌آيند. سربازان وحشت‌زده می‌شوند. گروهی شروع به ايراد شعار می‌نمايند. آنگاه سربازان وحشت‌زده دست به تفنگ می‌زنند و سه نفر از دانشجويان سال اول دانشکدۀ فنی که تنها چند ماه در دانشکده بودند کشته می‌شوند.»
(کيهان، شنبه ۲ مهرماه ۱۳۵۶)

● مجموعه «پوسترهای ۱۶ آذر ۱۳۸۸» «کيهان» لندن، در نشانی زير:
http://www.kayhanpublishing.uk.com/Pages/archive/Postchi/16Azar88.htm

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3tnpzrsn