تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

 

ترجمه «نامه مردم»: در صحنه بین‌المللی، ایران موضعی ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی می‌گیرد، ما خواهان پایان دادن به دخالت ایالات متحد آمریکا و مبلغّان آن در داخل و خارج ایران در امور داخلی این کشور هستیم.

ترجمه «تارنگاشت عدالت»: حزب کمونيست استراليا در اتحاد و همبستگی با مردم ايران و با نيروهايی که برای صلح، ترقی و تغيير اقتصادی و سياسی مبارزه می‌کنند، ايستاده است. بطور عينی، ايران در عرصه بين المللی يک موضع ضد-آمريکايی و ضد-امپرياليستی دارد، ما خواهان پايان دادن به مداخلات ايالات متحده و پرووکاتورهای آن در امور داخی ايران – هم در داخل و هم در خارج از کشور- هستيم.

 

بیانیه حزب کمونیست استرالیا دربارهٔ رویدادهای اخیر ایران [ترجمه نامه مردم]

 

در صحنه بین‌المللی، ایران موضعی ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی می‌گیرد، ولی در جبهه داخلی، رژیم ایران رژیمی است غیردموکراتیک، ضدکارگری و ضدمردمی. ما نمی‌توانیم از استفادهٔ ابزاری از مذهب برای سرکوب و نقض حقوق اساسی مردم پشتیبانی کنیم. ما صمیمانه از مردم ایران در مبارزه‌شان برای برقراری یک جامعهi مسالمت‌آمیز و دموکراتیک که حقوق بنیادی طبقهi کارگر و مردم ایران را تأمین کند، حمایت می‌کنیم.

ما خواهان پایان دادن به دخالت ایالات متحد آمریکا و مبلغّان آن در داخل و خارج ایران در امور داخلی این کشور هستیم. ما از مبارزهٔ کمونیست‌ها و دیگر نیروهای مترقی که در برابر خشونت وحشیانه و ماهیت ناعادلانه رژیم ایران پیکار می‌کنند، استقبال و پشتیبانی می‌کنیم. دوام این رژیم تئوکراتیک بر اساس خودکامگی و سرکوب بوده است. این رژیم مردم بی‌گناه را بی‌رحمانه سرکوب و شکنجه کرده است، و با قساوت تمام آن‌هایی را که با ادامه حکومت سیاسی ملاها و آیت‌الله‌ها مخالفند هدف حمله قرار داده است.

ما حمایت خود را از طبقه کارگر ایران اعلام می‌کنیم که حق آن در ایجاد تشکل‌های صنفی و تنظیم قراردادهای جمعی پیوسته نقض شده است. فعالان کارگری را به جرم پیگیری خواست حقوق اساسی سندیکایی و کارگری به زندان می‌اندازند، شکنجه می‌کنند و می‌کشند.

مردم ایران پیش از این هم به پا خاسته بودند، اما پس از سرنگون کردن رژیم شاه و پنهان شدن رژیم جدید در پشت نقاب مذهب، آرمان‌های دموکراتیک آن‌ها توسط رژیم سرکوب شد. ما معتقد به جدایی دین از حکومت هستیم.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست استرالیا
۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۹ (۱۵ تیر ۸۸)

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=721

***

 

بيانيه حزب کمونيست استراليا پيرامون ايران [ترجمه تارنگاشت عدالت]

 

حزب کمونيست استراليا در اتحاد و همبستگی با مردم ايران و با نيروهايی که برای صلح، ترقی و تغيير اقتصادی و سياسی مبارزه می کنند، ايستاده است.

بطور عينی، ايران در عرصه بين المللی يک موضع ضد-آمريکايی و ضد-امپرياليستی دارد، اما در جبهه داخلی رژيم غير-دموکراتيک، ضد-کارگری و ضد-مردمی است. ما نمی توانيم از استفاده از مذهب بعنوان ابزار سرکوب و از اينکه حقوق اساسی مردم انکار می شود، حمايت کنيم. ما قاطعانه از مردم ايران در مبارزه شان برای يک جامعه صلح آميز و دموکراتيک که حقوق بنيادين طبقه کارگر و مردم ايران را تأمين کند، حمايت می کنيم. ما خواهان پايان دادن به مداخلات ايالات متحده و پرووکاتورهای آن در امور داخی ايران- هم در داخل و هم در خارج از کشور- هستيم.

ما از مبارزه کمونيستها و نيروهای مترقی که عليه ددمنشی و ماهيت ناعادلانه رژيم ايران مبارزه می کنند استقبال و حمايت میکنيم. اين رژيم تئوکراتيک بر اساس ستم و سرکوب باقی مانده است. اين بيرحمانه مردم بی گناه را سرکوب و شکنجه کرده است و سنگدلانه آنهايی را هدف قرار داده است که با ادامه حکومت ملاها و آيتالله ها مخالفند.

ما در کنار طبقه کارگر ايران، که حق آن برای تشکل و مذاکره دسته جمعی مستمراً ناديده گرفته می شود، می ايستيم. فعالين طبقه کارگر بخاطر تقاضای حقوق اساسی سنديکايی و کارگری شکنجه، زندانی و کشته می شوند.

مردم ايران قبلاً بپا خاستهاند اما خواستهای دموکراتيک آنها سرکوب شده است، در حالی که رژيم بعد از سرنگون کردن شاه در پشت ماسک مذهب پنهان میشود. ما خواهان جدايی حکومت و مذهب هستيم.

دبيرخانه کميته مرکزی حزب کمونيست استراليا
۶ ژوئيه ۲۰۰۹

http://www.cpa.org.au/guardian/2009/1418/03-cpa-statement-iran.html

***

 

اصل بيانيه بزبان انگليسی


CPA statement on Iran

 

The Communist Party of Australia stands in unity and solidarity with the Iranian people and the forces fighting for peace, progress and economic and political change.

Objectively, in the international sphere Iran takes an anti-US, anti-imperialist stand, but on the domestic front the regime is undemocratic, anti-worker and anti-people. We cannot support religion being used as a tool of oppression and the people’s basic rights being denied. We support the Iranian people wholeheartedly in their struggle for a peaceful and democratic society that can deliver fundamental rights to the working class and people of Iran.

We call for the ending of the US interference in the internal affairs of Iran and its provocateurs both inside and outside the country.

We support and welcome the struggle of the communist and progressive forces that are fighting against the brutality and unjust nature of the Iranian regime. This theocratic regime has survived on the basis of tyranny and oppression. It has mercilessly repressed and tortured innocent people and ruthlessly targeted those who oppose the ongoing political rule of the mullahs and ayatollahs.

We stand by the Iranian working class whose right to organise and collectively bargain is consistently thwarted. Working class activists are tortured, jailed and killed for demanding fundamental trade union and workers rights.

The people of Iran have risen before but had their democratic desires smashed as the regime hid behind the mask of religion after the overthrow of the Shah. We advocate for the separation of the state and religion.

CPA Central Committee Secretariat, July 6,2009.

http://www.cpa.org.au/guardian/2009/1418/03-cpa-statement-iran.htmll

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/533ve886