تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۷ ژانویه ۲۰۲۴

نظر فدراسیون جهانی اتحاد‌یه‌های کارگری درباره تصمیم ۲۶ ژانویه دیوان دادگستری بین‌المللی

 

اعلان دیروز دیوان دادگستری بین‌المللی، که از اسرائیل می‌خواهد همه اقدامات ممکن را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه انجام دهد، اسرائیل را برای جنایاتش علیه غیرنظامیان در فلسطین و ددمنشی حملات آن افشا می‌کند.

اگرچه این تصمیم، که تعهد اسرائیل به توقف فوری نسل‌کشی‌ای را که مرتکب می‌شود آن‌چنان که باید مشخص نمی‌سازد، اما نیاز به پایان فوری حملات و جنایات مرتکب شده علیه فلسطینی‌ها را نشان می‌دهد.

ما منتظریم ببینیم که تصمیمات مربوطه دیوان دادگستری بین‌المللی چگونه توسط اسرائیل اجرا خواهند شد، و چگونه به‌اصطلاح «حافظان» حقوق بین الملل که تا امروز با عمل یا سکوت خود به ایستادن در کنار حکومت آدمکش اسرائل ادامه می‌دهند، رفتار خواهند کرد.

جنبش جهانی اتحادیه‌های کارگری طبقاتی ‌هم‌چنان در کنار مردم فلسطین خواهد ایستاد، و نسل‌کشی اسرائیل و هم‌چنین ریاکاری امپریالیست‌ها را که از جنایت انجام شده حمایت می‌کنند، محکوم می‌کند.

https://www.wftucentral.org/the-wftu-on-the-decision-of-the-international-court-of-justice-of-january-26/