تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۰ ژانویه ۲۰۲۲

 

همبستگی حزب سوسیالیست لیتوانی با کارگران قزاقستان

 

حزب سوسیالیست لیتوانی حمایت و همبستگی خود را با کالکتیو‌های کارگری قزاقستان، که بار دیگر علیه افزایش بی‌پایان قیمت‌ها، اخراج‌های دسته جمعی، سرکوب علیه فعالان جنبش کارگری و سندیکایی بپاخاسته‌اند، اعلام می‌کند.

جنبش هزاران کارگر، صدها شرکت معدن و ‌ذوب فلزات را در تعدادی از مناطق کشور فراگرفته است. در جریان تجمعات، اعتراضات و اعتصابات که از دسامبر سال گذشته آغاز شد، کارگران مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کاملاً مشروع خود را که در سی سال گذشته انباشت شده بود، به مقامات ارائه نمودند.

ما نسبت به پوشش یک‌جانبه و مخدوش رویدادهای قزاقستان بوسیله رسانه‌های رسمی شدیداً اعتراض می‌کنیم. تصویری که از غارت، قتل و کشتار به دست پرووکاتورها ارائه می‌شود، تجمعات، اعتراضات و اعتصاب‌هایی را، که هزاران کارگر با مطالبات مشخص در آن‌ شرکت می‌کنند، عامدانه از مرذم پنهان می‌کند.

مسئولان نظر کارگران را نادیده می‌گیرند. رژیم حاکم حزب کمونیست، جنبش سوسیالیستی قزاقستان را غیرقانونی کرد، اتحادیه‌های کارگری مستقل را منحل کرد و فعال‌ترین نمایندگان جنبش‌های چپ، کارگری و سندیکایی را به زندان انداخت. زحمتکشان از این فرصت که بطور قانونی تحقق کامل منافع خود را دنبال کنند و در اتخاذ تصمیمات سیاسی تأثیرگذار باشند، محروم هستند.

ما با مطالبات کارگران قزاقستان همبستگی داریم:

● برکناری رئیس‌جمهور کنونی و همه مقامات نظربایف؛

● آزادی همه زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب کارگران و سندیکاها؛

● الغای قوانین ضدکارگری و ضدسندیکایی که کارگران را از حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی مستقل محروم می‌کند؛

● تأمین بسته‌ای از ضروریات اقتصادی و اجتماعی از جمله افزایش دستمزد، پایان‌دادن به اخراج‌های دسته‌جمعی کارگران، تضمین ایمنی محل کار، کاهش سن بازنشستگی؛.

● ملی کردن همه معادن و صنایع بزرگ کشور تحت کنترل کالکتیو‌های کارگری؛

● الغای ممنوعیت فعالیت حزب کمونیست قزاقستان و جنبش سوسیالیستی قزاقستان.

قدرت به کار، نه سرمایه!

http://solidnet.org/article/SP-of-Latvia–00001/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bde9k2xz