تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: آرمان، نشريه دبيرخانه خارجی سازمان دانشجويان دمکرات ايران، ۹، سال سوم، آذرماه ۱۳۵۶

گزینش و تایپ: ع. سهند

 

پاداش قاتلان شريعت‌رضوی، بزرگ‌نيا، قندچی

 

روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۳۳۲ مردم تهران با شرکت وسيع دانشجويان و دانش‌آموزان دبيرستان‌ها به روابط ديپلماتيک با بريتانيا، بازديد نيکسون و به ويژه يورش ددمنشانه نظاميان به دانشگاه و قتل سه دانشجوی بی‌گناه اعتراض کردند. دامنه اعتراضات چنان وسيع بود که حکومت کودتا مجبور شد ظاهراً از عمل نظاميان «ابراز ندامت» و از بازماندگان شهيدان «دلجويی» کند ولی به گواه بخشنامه محرمانه‌ای که نخستين‌بار در «مردم» ارگان مرکزی حزب تودۀ ايران چاپ شد، اين «ابراز ندامت» و «دلجويی» چيزی جز رياکاری و مردم‌فريبی نبود و در حقيقت درنده‌خوترين نظاميان از «پاداش نقدی» و «تشويق» بهره‌مند شدند:

بخش‌نامه محرمانه

از لشکر ۲ زرهی
ستاد رکن ۲
شمارۀ ۲۱۲۲ تاريخ ۲0¬- ۹- ۳۲ خيلی فوری- تهران
کليه واحدها و دواير تابعه لشکر:

درباره تشويق افسر و درجه‌داران و افراد دسته جانباز
به فرموده [يعنی به فرموده بختيار فرمانده لشکر که انعکاس دهندۀ تمايل مستقيم شاه است] در اثر جديت و فعاليتی که از افسران و درجه‌داران و سربازان دسته جانباز در مأموريت دانشگاه تهران در روز دوشنبه ۱۶ ماه جاری مشاهده گرديد، گروهبانان مربوطه کليه به دريافت پاداش نقدی مفتخر و ضمناً از تاريخ ۱۶- ۹- ۳۲ سه نفر از درجه‌داران مصرحه زير دسته مزبور به درجه گروهبان دومی و چهار نفر سربازان زيرين به درجه سرجوخگی وظيفه مفتخر می‌شوند. فرماندهان مراتب را به کليه افسران و درجه‌داران و سربازان ابواب‌جمعی گوشزد و تذکر دهند. همواره خدمات و جديت و فعاليت افسران و درجه‌داران و سربازان منظور نظر بوده و به موقع تشويق خواهند شد. به کارگزينی رکن يک ستاد دستور داده شد برای درج در دستور لشکری و انعکاس روی پرونده خدمتی افسران و درجه‌داران و سربازان مزبور اقدامات لازم را معمول و نتيجه را به عيادی مربوطه ابلاغ نمايند.

رييس ستاد لشکر ۲ زره‌خانه مرکز
سرهنگ ستاد علی‌محمد روحانی

رييس رکن دوم ستاد لشکر ۲ زرهی مرکز
سرگرد توپ‌خانه علی غفوری

۱- ستوان يکم ستار سليمان- تشويق در دستور لشکری
۲- گروهبان سه فصل‌الله فرجی- ۲۵۰ ريال پاداش نقدی و درجه گروهبان دومی
۳- گروهبان سه محمد‌علی حاجی‌پور – ۲۵۰ ريال پاداش نقدی و درجه گروهبان دومی
۴- گروهبان سه عبدالعلی عزيزی- ۲۵۰ ريال پاداش نقدی
۵- استوار ۲ غلام علی کاويانی- ۲۵۰ ريال پاداش نقدی
۶- گروهبان يکم علی خداددادی- ۲۵۰ ريال پاداش نقدی
۷- گروهبان ‌۳ محرم‌علی بهرامی- ۲۵۰ ريال پاداش نقدی
۸- گروهبان ‌۳ بهرام ايمانی- ۲۵۰ ريال پاداش نقدی
۹- گروهبان ۳ حسين صفائی- ۲۵۰ ريال پاداش نقدی
۱۰- گروهبان ‌۳ صفی‌الدين صفائی-۲۵۰ ريال پاداش نقدی
۱۱- گروهبان ۳ حسين‌ميرزا ابوالقاسمی- ۲۵۰ ريال پاداش نقدی
۱۲- گروهبان ‌۳ بيوک منصوری- ۲۵۰ ريال پاداش نقدی
۱۳- سرباز وظيفه فرج غلامی- ۱۰۰ ريال پاداش نقدی و درجه سرجوخگی
۱۴- سرباز وظيفه عباس‌علی سلطانی- درجه سرجوخگی
۱۵- سرباز وظيفه اسمعيل نادری- درجه سرجوخگی
۱۶- سرباز وظيفه احمد کريمی- درجه سرجوخگی

گيرندگان: پادگان بی‌سيم- حشمتيه- خدمات ناحيه- هنگ رزمی- هنگ تعليماتی- گردان ۱۰۵ هويتزر- گردان ام ۴- ام ۳۶ موتوری- مهندسی- مخابرات- جمع‌آوری- شناسايی- بهداری- دسته موزيک- آموزشگاه گروهبانی- توپ‌خانه ستاد تخصصی- موتوری- زرهی- قرارگاه و دژبان- رکن ۱- ۳- ۴- دفتر ستاد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p93scm5