تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: وضعیت اقتصادی اتحاد شوروی و سیاست حزب
ژوزف استالین
۱۳ آوریل ۱۹۲۶

 

«برخی از رفقا فکر می‌کنند صنعتی‌شدن به معنی توسعه هر نوع صنعت است. حتا برخی افراد عجیب و غریب وجود دارند که معتقدند ایوان مخوف یک صنعتگر بود، زیرا در زمان خود صنایع جنینی خاصی را ایجاد کرد. اگر ما این خط استدلال را دنبال کنیم، در آن‌صورت پتر کبیر را باید اولین صنعتگر نامید. که البته نادرست است. هر نوع توسعه صنعتی، صنعتی‌شدن نیست.

مرکز صنعتی‌‌شدن، اساس آن، توسعه صنایع سنگین (سوخت، فلزات و غیره)،در تحلیل نهایی، توسعه تولید وسائل تولید، توسعه صنعت ماشین‌سازی خودمان است. صنعتی‌شدن نه تنها وظیفه دارد که سهم صنعت تولیدی را در کل اقتصاد ملی ما افزایش دهد؛ بلکه وظیفه دارد در چارچوب این توسعه، استقلال اقتصادی کشور ما را که بوسیله دولت‌های سرمایه‌داری احاطه شده است، تضمین کند و از تبدیل نشدن آن به یک زائده سرمایه‌داری جهانی حراست نماید.

سرزمین دیکتاتوری پرولتاریا که در محاصره سرمایه‌داری است، اگر خودش وسائل و ابزار تولید را در کشورش تولید نکند، اگر در در آن سطح از توسعه در جا بزند، محبور خواهد شد اقتصاد ملی خود را به کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری، که وسائل و ابزار تولید را تولید و صادر می‌کنند ببنند، گیرافتادن در آن سطح به این معناست که خود را تابع سرمایه جهانی قرار دهیم.

هند را در نظر بگیرید. هند، همانطور که همه می‌دانند، یک مستعمره است. آیا هند صنعت دارد؟ بدون تردید دارد. آیا در حال توسعه است؟ بله، هست. اما نوع صنعتی که در آنجا توسعه می‌یابد، وسائل و ابزار تولید را تولید نمی‌کند. هند وسائل تولید خود را از انگلیس وارد می‌کند. به این دلیل (البته نه تنها به این دلیل)، صنعت هند کاملاً تابع صنعت انگلیس است. این یک روش خاص امپریالیسم است – توسعه صنعت در مستعمرات به گونه‌ای که آن را به کشور متروپل، به امپریالیسم متصل نگه دارد.

اما از این نتیجه می‌شود که صنعتی‌شدن کشور ما نمی‌تواند صرفاً شامل توسعه هر نوع صنعت، مثلاً صنعت سبک باشد، گرچه صنعت سبک و توسعه آن برای ما کاملاً ضروری است. از این نتیجه می‌شود که صنعتی‌شدن را باید بیش از هر چیز توسعه صنایع سنگین در کشور ما، و به ویژه صنعت ماشین‌سازی خودمان که به طور کلی عصب اصلی صنعت است درک کرد. بدون این، هیچ بحثی در مورد تضمین استقلال اقتصادی کشور ما نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1926/04/13.htm

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/jrzehzr7