کنسرسيومی از رهبران سياسی اپوزيسيون قومی از ايران خواستار حمايت فعال ايالات متحده عليه دولت ايران شد. دکتر رؤيا طلوعی، يک سخنگوی اپوزيسيون بنيانگذار «سازمان حقوق بشر زنان کردستان ايران» گفت: «جامعه بين‌المللی بايد به ما کمک کند رژيم را از طريقی مسالمت‌آميز سرنگون کنيم.» هر شرکت کننده پيرامون تعدی به حقوق بشر در جمهوری اسلامی گزارش داد و برای تغيير رژيم و فدرال کردن ايران ابراز حمايت کرد، گرچه آن‌ها پشت دعوت به يک انقلاب خشونت‌بار باقی ماندند.

 

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: شورای ملی آمريکايی ايرانی، ۶ ژوئن ۲۰۰۶
نويسندگان: شروين بلوريان و بيلی دُوم
برگردان: ع. سهند

 

اقليت‌های قومی ايران برای سرنگون کردن رژيم ايران به دنبال کمک ايالات متحده هستند

 

واشنگتن، دی.سی- امروز در واشنگتن، کنسرسيومی از رهبران سياسی اپوزيسيون قومی از ايران خواستار حمايت فعال ايالات متحده عليه دولت ايران شد. دکتر رؤيا طلوعی، يک سخنگوی اپوزيسيون بنيانگذار «سازمان حقوق بشر زنان کردستان ايران» گفت: «جامعه بين‌المللی بايد به ما کمک کند رژيم را از طريقی مسالمت‌آميز سرنگون کنيم.» هر شرکت کننده پيرامون تعدی به حقوق بشر در جمهوری اسلامی گزارش داد و برای تغيير رژيم و فدرال کردن ايران ابراز حمايت کرد، گرچه آن‌ها پشت دعوت به يک انقلاب خشونت‌بار باقی ماندند. هيأت که از سخنگويان برای گروه‌های تبعيدی کرد، آذری و عرب تشکيل می‌شد، خطاب به پرسنل کنگره، جملگی خواهان حمايت خارجی و داخلی برای پايان دادن به چيزی شدند که يکی از اعضای هيأت آن را به عنوان ٨۰ سال «نسل‌کشی سيستماتيک فرهنگی» اکثريت فارس ايران توصيف کرد.

مصطفی حجری، دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران، اظهار کرد که مردم ايران اکنون گروگان رژيم کنونی هستند. حجری گفت که رژيم ايران حقوق مدنی ابتدايی کردها را ناديده می‌گيرد.

آقای عبدالله مهتدی، رهبر حزب کومله کردستان ايران توضيح داد کردها اولين کسانی بودند که بعد از انقلاب در سال ۱٩٧٩ در مقابل رژيم ايستادند، و نتيجتاً بی‌عدالتی‌های زيادی از دست خمينی متحمل شدند. مهتدی مطرح کرد که «هيچ اپوزيسيون منسجمی در مقابل رژيم وجود ندارد»، و نظر خود برای يک ائتلاف متحد از اقليت[های قومی] اپوزيسيون را پيشنهاد کرد.

ديگران بيش‌تر بر شکايات خود تمرکز کردند. دکتر عليرضا ناظمی افشار، رييس «کميسيون ديپلماتيک آذربايجان جنوبی» دولت ايران را به منع [استفاده از] نام‌های آذری و زبان آذی متهم کرد.

دکتر مرتضی اسفندياری از حزب دمکرات کردستان ايران با طرح اين‌که تغيير رژيم در ايران ضروری است، پيام هيأت را جمع‌بندی کرد.

حمايت مردمی از فدراليسم؟
به گفته سخنرانان، افکار عمومی در ايالات متحده و ايران در سمت آن‌هاست. آن‌ها اظهار داشتند که اکثريت ايرانيان از برداشت آن‌ها از فدراليسم حمايت می‌کنند. اما، در سخنرانی‌ها، به غير از وجود تظاهرات در مناطق معينی از اقليت‌های ايرانی، هيچ مدرکی در حمايت از اين ادعا ارايه نشد.

دکتر کريم عبديان از «سازمان حقوق بشر اهواز» گفت: «همه ما بدون قدرت هستيم.» عبديان از رهبران اپوزيسيون فارس ايران دعوت کرد برای يافتن بستر مشترک با گروه او وارد گفت‌وگو شوند.

در پاسخ به پرسش پيرامون گستردگی گروه‌های شورشی مسلح در ايران و ادعاها پيرامون حمايت ايالات متحده از آن‌ها، اعضای هيأت خود را از گروه‌های پيکارگر تجزيه‌طلب در ايران جدا کردند و تصور دريافت کمک مالی از دولت ايالات متحده برای فعاليت‌های سياسی خود را رد کردند.

هر يک از شرکت کنندگان حمايت خود را از تغيير مسالمت‌آميز دمکراتيک در ايران، به عنوان شيوه عمل ترجيحی اعلام کرد. به گفته طلوعی، يک جنبش دمکراتيک مردمی در دسترس است. وی هم‌چنين تأييد کرد که ايران نيرومندترين جنبش رفرم روشنفکرانه را در منطقه پرورش داده است.

مهتدی با گفتن اين‌که: «بهترين راه تغيير دولت ايران از داخل است»، اين نکته را تأييد کرد.

اهداف اپوزيسيون
اين نشست، که به ابتکار «ديده‌بان حقوق بشر کردستان»، و رؤسای گروه پارلمانی «حقوق بشر کنگره»-فرانک ولف (جمهوری‌خواه از ايالت ويرجينيا) و تام لانتوس (دمکرات از ايالات کاليفرنيا) تشکيل شد- يکی از تلاش‌های «کنگره مليت‌های ايرانی برای ايران فدرال» در کنگره بود. به گفته کارکنان «ديده‌بان حقوق بشر کردستان» چند ديدار غيرعلنی هيأت «کنگره مليت‌های ايرانی برای ايران فدرال» با مقامات کنگره نيز برنامه‌ريزی شده است.

با غبطه برای چيزی که اعضای هيأت حمايت «معنوی» از طرف ايالات متحده و «فشار» از هر گوشه ناميدند، هيچ سياست مشخصی در صحبت‌ها مطرح نشد.

از طرف ديگر، به گفته عبديان، گروه چند تقاضا را فرمول‌بندی کرده است:
۱- تدوين قطع‌نامه کنگره ايالات متحده در محکوميت بدرفتاری با گروه‌های اقليت در درون ايران؛
۲- يک نشست تحقيق و تفحص «کميته روابط بين‌الملل مجلس نمايندگان» برای بحث پيرامون پيگرد زنان و اقليت‌ها؛ و
۳- تقاضای رسمی از کوفی عنان برای تحقيق پيرامون تجاوزات در مناطق مشخصی در ايران که اقيت‌ها در آن غالب اند.

تام لانتوس، نماينده ارشد حزب دمکرات در «کميته روابط بين‌الملل مجلس نمايندگان»، يک منتقد صريح رژيم و از پيشنهادکنندگان لايحه HR 282 است. به نظر تحليل‌گران مسايل ايران، اين قانون که در ماه مارس با اکثريت قاطع ۳٩٧ رأی موافق در مقابل ۲۱ رأی مخالف به تصويب رسيد، تحريم‌های سخت‌تری به ايران تحميل و تغيير رژيم را سياست رسمی ايالات متحده می‌کند.

———————————————

برای اطلاع بيش‌تر پيرامون «گروه پارلمانی حقوق بشر کنگره» به سايت CHRC در نشانی زير:
http://www.tlhrc.house.gov/PRArticle.aspx?NewsID=20

و برای اطلاع بيش‌تر در باره «کنگره مليت‌های ايرانی برای ايران فدرال» به نشانی زير مراجعه نماييد:
http://www.iranfederal.org/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/mrxpy6zv