تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: جوانان کمونیست یونان

یوروویژن: «موسیقی متحد می‌کند»، مادام که با فلسطین نباشید!