تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: مارکسیسم – لنینیسم امروز
۸ اوت ۲۰۲۰

 

یک دانشمند مارکسیست در عراق که کتاب را بسیار تحسین می‌کند یک ویدئوی نیم‌ساعته از مباحث اصلی و نتیجه‌گیری‌های «خیانت به سوسیالیسم: پشت فروپاشی شوروی» نوشته راجر کِیران و توماس کِنی (انتشارات بین‌الملل، ۲۰۰۴، چاپ دوم، آی یونیورس، ۲۰۱۰) تهیه کرده است.

توجه: گویندۀ ویدئو انگلیسی را سلیس اما شاید برای بسیاری از شنوندگان آمریکایی کمی سریع صحبت می‌کند. در «تنظیمات»، سرعت کلام یک ویدئوی یوتیوب قابل تغییر است. سرعت را در ۸۰ درصد تنظیم کنید.

ما از لی گلوستر، خواننده «مارکسیسم – لنینیسم امروز» به خاطر معرفی این ویدئو تشکر می‌کنیم.
تحریریه
پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5awfxruk