نویدنو

۲۷ مرداد ۱۴۰۲

حزب کمونیست یونان: دست‌ها از حزب کمونیست ونزوئلا کوتاه!

 

بخش روابط بین‌المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در بیانیه‌ای حکم قضایی مستبدانه دادگاه عالی ونزوئلا علیه حزب کمونیست ونزوئلا را که از تحمیل رهبری دست نشانده متشکل از مزدوران درخدمت مقامات بلندپایه دولت حزب متحد سوسیالیست ونزوئلا حمایت می‌کند به شدت محکوم کرد.

حزب کمونیست یونان همستگی انترناسیونالیستی خود را با حزب کمونیست ونزوئلا و رهبری واقعی آن به دبیرکلی اوسکار فیگوئرااعلام می‌کند.

دربیانیه‌ای‌ که تحت عنوان «دست‌ها از حزب کمونیست ونزوئلا کوتاه» منتشر شده است از جمله می‌خوانیم:

«حزب کمونیست یونان تصمیم غیرقابل قبول، ارتجاعی و کمونیست ستیزانه دادگاه عالی را که تصمیم‌های دولت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا را اجرایی می‌کند صریحاً رد می‌کند. حزب کمونیست یونان به اظهار همبستگی انترناسیونالیستی و به حمایت از حزب کمونیست ونزوئلا، کمیته مرکزی واُسکار فیگوئرا دبیرکل و تمام اعضا آن و مبارزه برای دفاع از منافع و حقوق طبقه کارگر و مردم ونزوئلا ادامه خواهد داد.

ما این اقدام کودتایی غیر قابل پذیرش و هر تشکیلاتی را که ممکن است با نام و نمادهای حزب کمونیست ونزوئلا ظاهرشود، که دست نشانده دولت سوسیال دموکرات وکشور ونزوئلا خواهد بود محکوم می‌کنیم.

ما حزب‌های کمونیست را به ایستادن درکنار حزب کمونیست ونزوئلا واسکارفیگوئرا دبیرکل آن و به اظهار مستقیم و قطعی همبستگی انترناسیونالیستی خود دعوت می‌کنیم.»