تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: نوزایی حزب کمونیست فرانسه
نویسنده: هروِ فوئیه
۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸

 

آیا ما می‌توانیم زوال حزب کمونیست فرانسه را متوقف کنیم؟

۳۸-مین کنگره حزب کمونیست فرانسه

 

اعضای حزب کمونیست فرانسه باید در آغاز اکتبر متنی را برگزینند که در ۳۸-مین کنگره در ماه نوامبر، حزب کمونیست فرانسه راهنما خواهد بود. چهار متن پیشنهاد شده است. آیا یکی از این چهار متن می‌تواند زوال حزب کمونست فرانسه را متوقف سازد؟

بدون یک حزب کمونیست فرانسه نیرومند و پویا حرکت فرانسه به سوی نیروی راست فاشیستی در یک آشفتگی اجتماعی و اقتصادی فزاینده تشدید خواهد شد!

۱- «پیر لوران»، دبیر ملی کنونی، از نظر سیاسی خط «رابرت هیو» را ادامه می‌دهد. حزب کمونیست فرانسه، تحت رهبری «پیر لوران» زوالی را که با دبیری رابرت هیو در جریان بود، تشدید کرده است. «پیر لوران» متنی را که در شرایط نسبتاً غیرشفاف از سوی یک اکثریت بسیار شکننده در شورای ملی حزب کمونیست فرانسه به تصویب رسید، فعالانه هدایت می‌کند.

پیر لوران طی یک مصاحبه در جشنواره اومانیته، که وسیعاً در حزب پخش می‌شود، بدون درنگ به ما گفت: «نیروهای رزمنده حزب دست نخورده اند» و افزود که هشت سال برای او کافی نبوده است و این‌که او «برای رهبری تلاش جهت بهبود یافتن حزب در درازمدت» هنوز دور سوم را می‌خواهد.

انکار زوال و مقابله با آن، کاری که پیر لوران می‌کند، به نظر من راه‌‌حل نیست!

۲- «السا فاسیلون»، دبیر فدرال حزب کمونیست فرانسه از ۱۹۹۲، حتا بیش‌‌تر پیرو «رابرت هیو» است، «مجری»‌تر است، از «پیر لوران» «رابرت هوبوسک‌تر» است. او در دفاع از متن «بهار» که آن را هدایت می‌کند در پایان دانشگاه تابستانی حزب کمونیست فرانسه به ما می‌گوید: «در همه جای دنیا وضع کمونیسم بد است.» کوبایی‌ها، ویتنامی‌ها، لائوسی‌ها، چینی‌ها و متحدین آن‌ها در بریسک شکاکانه پوزخند خواهند زد. جهانی‌سازی سرمایه‌داری در حال مبدل شدن به جهانی‌سازی سوسیالیستی است، بزرگ‌ترین حزب کمونیست جهان، چین سوسیالیستی را در مبدل شدن به قدرت اول جهان هدایت می‌کند. در نتیجه، امید به فرار از چنگال امپریاليسم غرب در کشورهای توسعه نيافتۀ آفریقا، آسیا، و آمریکای جنوبی از نو زاده می‌شود.

و با این وجود، «السا» عروج سوسیالیسم را در جهان، و «پیر» نزول حزب کمونیست فرانسه را در فرانسه انکار می‌کند!

۳- متنی که «امانوئل دانگ تران» تحت عنوان «بیایید یک حزب طبقاتی بسازیم» هدایت می‌کند به ما می‌گوید «چشم‌انداز یک جهان چندقطبی به چه معنی می‌تواند باشد؟» دیروز، بلوک سوسیالیستی، که اساساً با بلوک سرمایه‌داری متفاوت بود، توانست یک وزنه متعادل کننده باشد. امروز، طبق تفسیر ما از توسعه سرمایه‌داری چین، ما در معرض خطر ظهور بلوک‌های امپریالیستی، و اتحادهای متخاصم آن‌ها، شبیه پیش از ۱۹۱۴ قرار داریم.» در اين ارتباط ما باید بخندیم یا بگریيم؟

این‌بار، انکار درباره تاریخ پس از فروپاشی اتحاد شوروی است.

۴- یک متن به نام «برای مانیفست حزب کمونیست قرن بیست‌و‌یکم» یک تحلیل مشخص صحیح از شرایط مشخص کنونی در دهکده جهانی به دست می‌دهد. این متن نزول کنونی حزب کمونیست فرانسه، یا عروج سوسیالیسم در جهان امروز را- علی‌رغم فروپاشی اتحاد شوروی- انکار نمی‌کند.
http://lepcf.fr/Preambule

این متن به نحو فزاینده‌ای بر نیروهای مترقی حزب کمونیست فرانسه بر یک شالوده سالم اتکا می‌نماید. آیا به متوقف ساختن نزول کنونی حزب کمونیست فرانسه کمک خواهد کرد؟ امروز مشکل بتوان گفت، زیرا مبارزه طبقاتی بین جهان چندقطبی صلح و امپریالیسم غربی سخت و خطرناک است.

نتیجه نبرد به درگیر شدن تک تک ما بستگی دارد!

برای درک کامل موضوعات و مشارکت فعال در نبرد به ما بپیونید:

http://lepcf.fr/+-Congres-2018-lepcf-fr-+

http://lepcf.fr/Pouvons-nous-stopper-le-declin-du-PCF

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yckmwa7r