تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: مردم، دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ ٨۴، دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۵٨

گزینش و تایپ: ع. سهند

 

 

اعلاميه کميته مرکزی حزب تودۀ ايران

حزب تودۀ ايران اشغال سفارت آمريکا، مرکز توطئه عليه انقلاب ايران را تأييد و مذاکرات هيأت ‏نمايندگی دولت موقت با برژينسکی، يکی از توطئه‌گران اصلی بر ضد انقلاب ايران را محکوم ‏می‌کند

 

در همان زمان که هيأت نمايندگی دولت موقت با برژينسکی توطئه‌گر مذاکره می‌کرد – و اينک معلوم شده ‏است که اين مذاکرات بدون اجازه امام صورت گرفته است- تظاهرات مردم ايران، در روز عيد قربان، عليه ‏توطئه‌های امپرياليسم آمريکا بر ضد انقلاب ايران جريان داشت.‏

خشم و نفرت مردم ايران از امپرياليسم آمريکا، اين دشمن اصلی و واقعی مردم ايران، روز ‏۱۳ ‏آبان روز يادبود ‏شهادت دانشجويان و دانش‌آموزانی که به فرمان آمريکايی‌ها و به دست شاه خائن و دژخيمانش به خاک و ‏خون غلطيدند، به اوج خود رسيد.‏

در اين روز ميليون‌ها نفر از دانش‌آموزان و دانشجويان و ساير اقشار مردم، بار ديگر جنايات امپرياليسم آمريکا ‏را عليه انقلاب ايران يکصدا محکوم کردند. در پايان تظاهرات ‏۱۳ آبان، گروهی از دانشجويان مسلمان پيرو ‏امام، سفارت آمريکا، مرکز توطئه عليه انقلاب ايران را اشغال کردند و عده‌ای از آمريکاييان را به گروگان ‏گرفتند و اسناد فراوانی از توطئه‌های آمريکا از جمله در کردستان و خوزستان به دست آوردند.‏

آن‌ها خواستار تسليم شاه آمريکايی به مردم ايران هستند تا اين مرد خائن، جانی، قاتل، سرشکنجه‌گر و ‏دزد در پيش پای ملت اعدام گردد. آن‌ها خواستار لغو قرارداد نظامی و اقتصادی اسارتگر، و قبل از همه لغو ‏قرارداد دوجانبه نظامی با آمريکا هستند. آن‌ها خواستار آن هستند که نفوذ امپرياليسم آمريکا در ميهن ما ‏ريشه‌کن شود، زيرا می‌دانند که بدون اين کار، ايران عزيز ما روی استقلال و آزادی وعدالت را نخواهد ديد. ‏آن‌ها بيانگر خواست قاطبه مردم ايران هستند. درود پرشور بر جوانان انقلاب ميهن!‏

مردم ايران با شنيدن خبر اشغال لانه جاسوسان و توطئه‌گران آمريکا، درست مانند روزی که شاه خائن فرار ‏کرد، در خيابان‌ها به شادی پرداختند و گل و نقل پخش کردند. همه نيروهای انقلابی نيز پشتيبانی خود را از ‏اين عمل به‌جا و شجاعانه ابراز کردند.‏

حزب تودۀ ايران، که خود از مبارزان اصلی بر ضد امپرياليسم آمريکاست، اين آگاهی و دليری مردم ايران، اين ‏عزم راسخ و اراده متحد بر ضد امپرياليسم و درک درست مشی امام خمينی را تحسين می‌کند و تهنيت ‏می‌گويد.‏

افروختن جنگ برادرکشی در کردستان و خوزستان، ترور شخصيت‌های ساسی و مذهبی و انقلابی، ‏خرابکاری در اقتصاد کشور و در دستگاه دولتی، کارزار تبليغاتی ضدانقلابی در داخل و خارج، تدارک اشغال ‏نظامی خليج فارس، همکاری با اسرائيل صهيونيستی، ايجاد جبهه متحد از رژيم‌های خائنی چون سادات، ‏عربستان سعودی و سلطان قابوس، همه و همه هدفی جز سرکوب انقلاب ايران و همه جنبش‌های ‏انقلابی در خاورميانه، از جمله جنبش خلق قهرمان فلسطين ندارد. و اين را مردم ايران می‌دانند.‏

در برابر اين هشياری و درک الهام بخش مردم ايران، عمل هيأت نمايندگی دولت موقت در مذاکره با ‏برژينسکی توطئه‌گر اسف‌انگيزتر، دردناک‌تر و خطرناک‌تر جلوه می‌کند. اين نشانه آنست که کسانی به ‏تمايل و اراده مردم و به مشی امام خمينی بی‌اعتنا هستند. اين نشانه آنست که کسانی می‌خواهند ‏دست‌آوردهای انقلاب بزرگ ضد امپرياليستی و خلقی مردم قهرمان ما را با مذاکرات پشت پرده، با ‏روش‌های محافظه‌کارانه و سازشکارانه به بهانه «سياست گام به گام» بر باد دهند. چنين روشی از نظر ‏مردم ايران، همه نيروهای انقلابی ايران و حزب تودۀ ايران محکوم است و بايد بی‌درنگ قطع گردد.‏

ما، يکدل و يکصدا، همفکر و همقدم، با مردم، مردمی که به پيروی از مشی قاطع ضد امپرياليستی و ‏خلقی امام خمينی، رهبر انقلاب ايران، در خيابان‌های ايران فرياد می‌زنند، پيروزی نهايی، اخراج ‏آمريکايی، معتقديم که تنها پاسخ قاطع و ضرور به امپرياليسم آمريکا، مبارزه متحد برای ريشه‌کن ساختن ‏امپرياليسم، به سرکردگی امپرياليسم آمريکا، از ايران عزيز ماست. مبارزه ما، همراه مردم آگاه و قهرمان ‏ايران، برای نيل به اين هدف مقدس ادامه دارد.‏

کميته مرکزی حزب تودۀ ايران
۱۳ آبان ۱۳۵٨‏

 

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/5etewar2