تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: مردم، ارگان مرکزی حزب تودۀ ايران، دورۀ هفتم، سال اول، شمارۀ ۹، پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۵۸

گزینش و تایپ: ع. سهند

 

اول ماه مه

ماه مه! ماه شادمانی جان
ماه جشن و سرور کارگران
با تو آغاز می‌شود شادی
پرتو دلنواز آزادی
سال‌ها پيش در زمين بزرگ
کارگر بره بود و دارا گرگ
خونش آتش، ولی اجاقش سرد
سفره‌اش خالی و دلش پر درد
دست در کار، پای در زنجير
همه جا کارگر: گرسنه، فقير
ناگهان ماه مه غريو کشيد
کارگر در ميان خون غلتيد
شعله‌ای پای تيرگی جان داد
هيچ ويرانه‌ای نشد آباد
باز دنيای دردناک کهن
بر سر خلق گشت سايه فکن
جنبش کارگر ز جوش افتاد
دست و پائی نشد ز بند آزاد

۲

سرب و آتش اگر چه جانسوز است
حق و ايمان، هميشه، پيروز است
حق و ايمان سلاح کارگر است
زين سبب بذر کار- بارور است
ماه مه سال‌ها رسيد و گذشت
ميوه‌ای، حاصلی نچيد و گذشت
ناگهان شرق زنده بيدار
شرق گهوارۀ تمدن و کار
پرچم سرخ را گرفت به دست
راه ظلم و ستمگری را بست
سرخ اکتبر جاودانه رسيد
دژ خودکامگی به خود لرزيد
غرش خشمناک کارگران
هدف خوب و پاک کارگران
در زمين و زمان طنين انداخت
زندگی را دوباره، از نو ساخت
با طلوع درفش سرخ لنين
کارگر زنده شد به روی زمين

۳

ماه مه! آمدی؟ سلام سلام
گوش کن، گوش کن بدين پيغام
تا که سرمايه جسم و جان دارد
جنگ و نفرت به ارمغان آرد
زندگی خسته ماند و مبهوت
خشکسالی، گرسنگی، برهوت
باز هم دشمن شرافت و کار
جنب و چوشی گرفته پر ادبار
ليک سرمايه هر چه پيش رود
گور خود را به دست خويش کند …

 غلامحسين متين، ۱۱ ارديبهشت ۱۳۴۸، تهران

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/mr3c7cmr