اين واقعيت که کارشناسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، هدف صلح‌آميز پروژه اتمی ايران را تأييد کرده اند، اهميتی ندارد؛ ظاهراً، هدف مجبور کردن يک کشور دارای منابع عظيم نفت، به مصرف آن منابع، به جای ذخيره کردن آن‌ها است. زمانی خواهد رسيد که آن‌هايی که دارايی‌های عظيم خود را هدر می‌دهند، مجبور خواهند شد به آن‌هايی وابسته شوند که از منابع خود به طور شايسته حمايت و حراست می‌کنند.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)

 بيانيه شورای جهانی صلح پيرامون حق استفاده صلح‌آميز از انرژی اتمی

 

با گذشت زمان، اين گفته که هر وقت شورای امنيت سازمان ملل تشکيل جلسه می‌دهد، جهان ناامن‌تر می‌شود، بيش‌تر و بيش‌تر واقعيت پيدا می‌کند.

موافقت‌نامه اخير که يک حکومت دارای حق حاکميت و مستقل را از پيشبرد طرح‌های خود برای توسعه ظرفيت استفاده از انرژی اتمی برای اهداف صلح‌آميز منع می‌کند، به وضوح تأييد اين نظر است.

اين واقعيت که کارشناسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، هدف صلح‌آميز پروژه اتمی ايران را تأييد کرده اند، اهميتی ندارد؛ ظاهراً، هدف مجبور کردن يک کشور دارای منابع عظيم نفت، به مصرف آن منابع، به جای ذخيره کردن آن‌ها است.

زمانی خواهد رسيد که آن‌هايی که دارايی‌های عظيم خود را هدر می‌دهند، مجبور خواهند شد به آن‌هايی وابسته شوند که از منابع خود به طور شايسته حمايت و حراست می‌کنند.

اين موافقت‌نامه، شرم‌آور نيز هست، زيرا شورای امنيت هيچ‌گاه دستيابی اسرائيل به ابزار اتمی را – که نه برای آمال صلح‌آميز، بلکه برای تبديل شدن به چهارمين قدرت اتمی جهان بود- محکوم نکرده است. شورای امنيت تجاوز اخير اسرائيل به کشور کوچک، بی‌دفاع و صلح‌دوستی مانند لبنان را به موقع محکوم نکرد. شورای امنيت به چگونگی تحويل تعدادی بمب اتمی از طرف اسرائيل به آفريقای جنوبی زمان آپارتايد، اذعان نکرده است.

به اين دلايل است که ما با فوريت همه مبارزان صلح و همه افراد ديگری را که قادر به پيش‌بينی خطرات زرادخانه اتمی هستند، در شرايطی فرا می‌خوانيم که بيش از پنج هزار تای آن‌ها در زرادخانه تنها قدرت اتمی قرار دارند که تاکنون از چنان سلاح‌هايی عليه دو شهر بی‌دفاع هيرشيما و ناکازاکی استفاده کرده است.

آيا اين پيش‌درآمد يک کارزار است، شبيه کارزاری که برای حمله به عراق مورد استفاده قرار گرفت؟

ما با نظر نماينده جنبش کشورهای عدم تعهد موافقيم که در سازمان ملل از «حق بنيادين و سلب ناشدنی همه دولت‌ها برای تحقيق، توليد و استفاده از انرژی اتمی برای اهداف صلح‌آميز، بدون تبعيض و منطبق با تعهدات حقوقی» حمايت کرد.

اورلاندو فوندورا لوپز

مسؤول شورای جهانی صلح

هاوانا، ٢٩ دسامبر ۲٠٠۶

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/cv33pfmk