تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۰ ژانویه ۲۰۲۲

 

بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با مردم قزاقستان

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری همبستگی انترناسیونالیستی خود را با طبقه کارگر و مردم قزاقستان اعلام می‌کند و خشونت دولت و کارفرمایان علیه اعتراضات را که به قیمت جان صدها معترض تمام شده است، محکوم می‌کند.

روشن است که منابع غنی تولیدکننده ثروت قزاقستان، موقعیت حیاتی ژئواستراتژیک آن، و وجود پایگاه فضایی بایکونور، علاقه امپریالیست‌ها و کارتل‌های چند ملیتی را برانگیخته است.

ثروت کشور به وسیله انحصارات و الیگارش‌هایی، که مردم را در فقر و فلاکت نگه می‌دارند، غارت می شود. کارگران علیه فقر، هزینه‌های سرسام آور زندگی و بیکاری به خیابان ها آمدند. مشکل واقعی بقا، توده‌های مردمی را مجبور به اعتراض کرد. این مشکلات به علت سیاست‌های ضد مردمی دولت‌های قزاقستان و اقدامات ضدکارگری شرکت‌های چندملیتی است که همراه با موج گسترده خصوصی‌سازی، ثروت هنگفت کشور را غارت کردند. ما در کنار آن‌هایی قرار داریم که برای رهایی طبقه کارگر، علیه استثمار سرمایه‌داری مبارزه می کنند.

دبیرخانه

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2w2w7xtz