تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۰ ژوئن ۲۰۲۳

بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری بمناسبت روز جهانی پناهندگان

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری بمناسبت روز جهانی پناهندگان، بیش از ۱۰۵ میلیون عضو خود در ۱۳۳ کشور از ۵ قاره جهان را به ادامه و تشدید مبارزات خود، در هر بخش و در هر منطقه، برای ادغام کامل و آرام مهاجرین در جوامع محلی و هر جنبه از زندگی اجتماعی، از جمله در اتحادیه‌های کارگری فرامی‌خواند.

آشکار است که تجاوزات امپریالیستی برای کنترل و استثمار بازارها، منابع طبیعی و راه‌های انرژی، بربریت سرمایه‌داری، سیاست‌های ضدکارگری و ضدمردمی، گرسنگی، فقر، تجارت برده‌داری مدرن عوامل اصلی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم میلیون‌ها نفر به آوارگی مجبور کرده‌اند. بر اساس آخرین داده‌های «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد» (UNHCR)، ۱۰۸میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار آواره شده‌اند.

پناهندگان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستند که از وطن خود رانده شده و در نهایت در کشورهای به‌اصطلاح میزبان و در اکثر موارد در شرایط غیرانسانی، با ناامنی و محرومیت از نیازهای اولیه زندگی می‌کنند. با پناهندگان، و همچنین مهاجرین اقتصادی و همه آوارگان اجباری، به عنوان «ارتش ذخیره» برای تولید سرمایه‌داری رفتار می شود. زمانی که سرمایه‌داران به افزایش تولید نیاز دارند، پناهندگان و مهاجرین به عنوان نیروی کار ارزان در شرایط کاری ناامن و فلاکت‌بار با دستمزد ناچیز استثمار می‌شوند.

علاوه بر این، تعداد افرادی که به دلیل درگیری‌ها، بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای اقتصادی در داخل کشور خود آواره شده‌اند، سال به سال در حال افزایش است، آخرین داده‌های «مرکز رصد آوارگی داخلی»، تعداد آوارگان داخلی به ۶۲٫۵میلیون نفر رسیده است.

حملات علیه پناهندگان در حال افزایش است، با ظهور دولت‌های نئونازی و فاشیست در سراسر جهان، پناهندگان با تبعیض و جرائم ناشی از نفرت روبه‌رو می‌شوند، همچنین دولت‌های نئولیبرال سیاست‌های ضدپناهندگی و ضدمردمی را، که اغلب ناقض معاهدات بین‌المللی و حقوق بشر است، برای محدود کردن ورود پناهندگان به کشورهای خود اتخاذ می‌نمایند.

نیروهای امپریالیستی در امور داخلی کشورهای مستقل دخالت می‌کنند و جنگ و ویرانی بجا می‌گذارند، محاصره‌ها و تحریم‌های اقتصادی را که مردم را مجبور به فرار از وطن خود می‌کند، اعمال نموده و در عین‌حال هر آنچه در توان دارند برای جلوگیری از ورود پناهندگان به کشورهای خود انجام می‌دهند، و ضمن بازی کردن نقش مدافعان و فعالان حقوق بشر از پذیرش مسئولیت اقدامات خود سرباز می‌زنند.

آخرین فاجعه در دریای مدیترانه باعث ریختن اشک تمساح بسیاری شده است، رهبران اروپایی برای قربانیان قایق غرق شده‌ای که ۷۵۰ پناهجو را منتقل می‌کرد، اشک می‌ریزند، اما همچنان به درگیری‌های نظامی دامن می‌زنند و تحریم‌هایی را علیه کشور مبدأ پناهجویان اعمال می‌کنند.

دریای مدیترانه بار دیگر به گور خیس گسترده برای قربانیان جنگ‌های امپریالیستی و بربریت سرمایه‌داری که به دنبال روزهای بهتر در اروپا هستند، تبدیل شده است. بار دیگر اتحادیه اروپا با سیاست‌ها و مداخلات خود در حال کشتار مردم است.

جنبش جهانی اتحادیه‌های کارگری طبقاتی میلیون‌ها کارگر را در هر نقطه از جهان، صرف‌نظر از منشأ، ملیت، جنسیت، رنگ، مذهب و هر گونه تفاوت غیراساسی دیگر، علیه استثمار متحد می‌کند.

ما برای ایجاد مراکز استقبال و پذیرایی مناسب، که در آن غذا و مراقبت‌های پزشکی و همچنین آموزش برای کودکان پناهندگان ارائه شود، مبارزه می‌کنیم. حمایت از پناهندگان مسئوولیت دولت‌های کشورهای میزبان است و آن‌ها نباید این وظیفه را به سازمان‌های غیردولتی و فعالیت جنجالی آن‌ها واگذار کنند. ما خواهان تسهیل و تسریع همه مراحل برای انتقال امن مهاجرین به کشورهای مقصد هستیم.

ما مبارزه خود را برای تضمین آزادی‌های دموکراتیک و حقوق مدنی، دستمزد مناسب، شرایط کار و زندگی مناسب، امنیت و رفاه برای همه پناهندگان ادامه داده و تشدید می‌کنیم. ما صدای خود را برای انحلال ناتو و لغو مداخلات امپریالیستی بلند می‌کنیم. ما با هر گونه تبعیض و نژادپرستی مخالفیم. ما راست افراطی، نئوفاشیسم و بیگانه هراسی را که زهر می‌پراکنند، تقسیم واقعی جامعه به استثمارگر و استثمار شده را پنهان می‌کنند و در خدمت تداوم بربریت سرمایه‌داری هستند منزوی می‌کنیم.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری بمناسبت روز جهانی پناهندگان، بیش از ۱۰۵ میلیون عضو خود در ۱۳۳ کشور از ۵ قاره جهان را به ادامه و تشدید مبارزات خود، در هر بخش و در هر منطقه، برای ادغام کامل و آرام مهاجرین در جوامع محلی و هر جنبه از زندگی اجتماعی، از جمله در اتحادیه‌های کارگری فرامی‌خواند.

https://www.wftucentral.org/wftu-statement-on-the-world-refugee-day-3/