تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۳ ژوئیه ۲۰۲۱

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، که صدای رزمنده ۱۰۵ میلیون کارگر در ۱۳۳ کشور در پنج قاره است، همبستگی انترناسیونالیستی خود را به کارگران و مردم کوبا می‌رساند. ما تحریکات اخیر هدایت شده به وسلیه عناصر ضدانقلابی در کوبا، سازمان‌یافته و تأمین مالی شده از جانب ایالات متحده برای هدف‌های بی‌ثبات‌کننده را، قویاً محکوم می‌کنیم.

جنبش سندیکایی جهانی دارای سمتگیری طبقاتی از مردم کوبا در مبارزه آن‌ها علیه این اقدامات حمایت می‌کند. ما خواهان رفع محاصره اقتصادی جنایتکارانه‌ای هستیم که برای ۶۰ سال مشکلات جدی برای اقتصاد و زندگی مردم کوبا ایجاد کرده است.

ما از حق مردم کوبا برای تصمیم‌گیری، آزادانه و دمکراتیک، درباره حال و آینده خود، بدون مداخله امپریالیست‌ها حمایت می‌کنیم. ما به کارگران کوبا، که در جریان همه‌گیری همبستگی و انترناسیونالیسم نظامی را به نماسش گذاشتند که به بهداشت و نیازهای مردم به مثابه کالا برخورد نمی‌کند و مخالف اسثتمار انسان به وسیله انسان است درود می‌فرستیم.

ما به «مرکز کارگران کوبا» قهرمان اطمینان می‌دهیم که برای دفع این تحریکات ضدکوبایی جدید در کنار آن‌ها هستیم. همیشه، با هم تا پیروزی.

دبیرخانه

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2hae95sc