تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: جبهه رزمنده همه کارگران
۱۷ ژانویه ۲۰۲۳

«جبهه رزمنده همه کارگران» درگذشت محمد شعبان آزوز را تسلیت می‌گوید

 

جبهه رزمنده همه کارگران با اندوه، با برادر محمد شعبان آزوز، رهبر تاریخی فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری سوریه و رئیس سابق فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری وداع می‌کند.

شعبان آزوز در سال‌های دشوار دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ [پس از فروپاشی اتحاد شوروی-عدالت] نقش مهمی در فعالیت‌های فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری داشت. او برای جنبش سندیکایی در کشورهای عربی و در کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ها کارگری عرب (ICATU)، و بعنوان رئیس فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری سوریه (GFTU) شخصیت مهمی بود، و روابط مهم دوستی و همکاری با سندیکاهای طبقاتی یونان و با جبهه رزمنده همه کارگران (PAME) را گسترش داد.

او با پایداری در مبارزه با امپریالیسم و ستم، میراث مهمی برای جنبش کارگری جهان برای دوستی و برادری خلق‌ها به جای گذاشت.

جبهه رزمنده همه کارگران عمیق‌ترین تسلیت خود را به خانواده و دوستان وی، به فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری سوریه و به فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ابراز می‌کند.

https://pamehellas.gr/syllypitiria-pame-ton-thanato-mohammad-shaban-azouz-istorikoy-igeti-tis-pso-ton-syndikaton-tis-syrias

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yn59ddvj