ماهیت اساسی حکومت ونزوئلا به اثبات رسید: این يک حکومتِ بورژوا-دمکراتیک است. علی‌رغم اصلاحات و بَزک‌های سطحی، با چاشنی لفاظی‌های بلندآواز فریبنده در باره «انقلاب»، «سوسیالیسم» این [حکومت] به احترام گذاشتن به منافع صاحبان سرمایه و بوروکرات‌های مورد ستایشی که قدرت‌های دولتی را در دست دارند، ادامه می‌دهد. یک ویژگی تعیین کننده آن حمله سیستماتیک، چه مسقیم یا غیرمستقیم، علیه طبقه کارگر و مبارزه اجتماعی و سیاسی انقلابی آن است. آن‌ها ما را متوقف نخواهند کرد. ما، متحد و متشکل با باقی جنبش کارگری و مردمی، طبقه کارگر را در پیشاپیش سیل نیروهای مردمی، دهقانی و کمونی به سمت به دست گرفتن قدرت سیاسی برای تسخیر رهایی قطعی خود، پیروزی یک انقلاب سوسیالیستی واقعی، هدایت خواهیم کرد.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: مارکسیسم-لنینیسم امروز
نویسنده: پدرو اویسه

برگرفته از: نبرد پرولتری، تریبون مردمی
۲۲-۲ نوامبر ۲۰۱۷

 

دولت علیه جنبش کارگری

 

ماهیت اساسی حکومت ونزوئلا به اثبات رسید: این يک حکومتِ بورژوا-دمکراتیک است. علی‌رغم اصلاحات و بَزک‌های سطحی، با چاشنی لفاظی‌های بلندآواز فریبنده در باره «انقلاب»، «سوسیالیسم» این [حکومت] به احترام گذاشتن به منافع صاحبان سرمایه و بوروکرات‌های مورد ستایشی که قدرت‌های دولتی را در دست دارند، ادامه می‌دهد. یک ویژگی تعیین کننده آن حمله سیستماتیک، چه مسقیم یا غیرمستقیم، علیه طبقه کارگر و مبارزه اجتماعی و سیاسی انقلابی آن است.

یک حمله مستقیم علیه طبقه کارگر اخراج هزاران کارگر از بنگاه‌های دولتی، به خيابان انداختن غیرقانونی رهبران سندیکایی و مردان و زنان کمیته‌های ایمنی، نابود کردن تشکیلات سندیکایی و دیگر ارگانیسم‌های دفاع از حقوق کارگران است. وضعیت از جمله در «شبکه عرصه دویست سالگی»، کارخانه‌های شکر واگذار شده به «س. و. آ. آزوکار»، در شرکت «سیلکو» [بزرگ‌ترین شرکت تولید و توزیع سردخانه] و شرکت «اتوبوس‌سازی یاراکوی» چنین است.

یک حمله مستقیم دیگر اخراج رهبران کارگری دارای سمت‌گیری مبارزه طبقاتی توسط اداره بازرسی کار به درخواست کارفرمایان خصوصی است. هم‌چنین، زمانی است که نیروهای پلیس، با مصونیت در خدمت کارفرمایان و برای مرعوب ساختن کارگران و رهبران آن‌ها که جرأت کرده اند با بدرفتاری‌ها رؤسا مقابله نمایند، عمل می‌کنند. به علاوه، مدتی‌ است که همه این ابزارها (مأموران کارگری، افسران پلیس، دادستان‌ها و قضات) برای پایان دادن به رهبری سندیکایی رزمنده وارد عمل می‌شوند.

یک حمله مستقیم علیه جنبش کارگری و سندیکاهای دارای سمت‌گیری مبارزه طبقاتی زمانی صورت می‌گیرد که از سطوح گوناگون وزارت کار، هیچ تصمیم به‌هنگامی گرفته نمی‌شود، هیچ پاسخی داده نمی‌شود یا پاسخ‌ها فریبکارانه و بدبینانه اند؛ این یک بازی علیه کارگرانی است که ماه‌ها و حتا سال‌ها برای تصمیم درباره استخدام دوباره منتظر مانده، و تسلیم سختی گرسنگی می‌شوند. این چیزی است که اتفاق می‌افتد.

«جبهه ملی مبارزه طبقه کارگر» ماه‌ها پیش با رهبری منفرعن «وزارت قدرت مردمی برای روند اجتماعی کار» برای فعال‌سازی دوباره گروه‌های کاری به توافق رسید، قول‌ها و لبخندهای آن موقع، پس از چند ماه جای خود را به طفره رفتن‌ و فرار از پاسخ داده است.

رویاروی با یک روش بی‌رخوتی و بی‌ملاحظه‌گی بوروکراتیک، هیچ گزینه دیگری غیر از اعتراضات شدید توده‌ها باقی نمی‌ماند. «جبهه ملی مبارزه طبقه کارگر» و سازمان‌های آن مواضع خود را در ادارات بازرسی کار تقویت خواهند کرد و اقدامات اعتراضی را در دفاتر ملی وزارت کار تدارک خواهند دید.

بیایید برای پیروزی متحداً عمل کنیم.

حکومت هم‌چنین زمانی‌که «مجلس ملی مؤسسان» به مطالبات عادلانه و ضروری مطرح شده توسط «جبهه ملی مبارزه طبقه کارگر» و دیگر سازمان‌های زحمتکشان پاسخ نمی‌دهد، مطالباتی که تصمیم‌های فوق‌العاده به سود استثمار شوندگان و ستم‌دیدگان، و علیه استثمارکنندگان و ستمگران را می‌طلبد، به ما حمله می‌کند.

اما آن‌ها ما را متوقف نخواهند کرد. ما، متحد و متشکل با باقی جنبش کارگری و مردمی، طبقه کارگر را در پیشاپیش سیل نیروهای مردمی، دهقانی و کمونی به سمت به دست گرفتن قدرت سیاسی برای تسخیر رهایی قطعی خود، پیروزی یک انقلاب سوسیالیستی واقعی، هدایت خواهیم کرد.

ترجمه از زبان اسپانیایی به وسيله کی تیلو و خوزه آ. کروز

https://mltoday.com/article/2907-the-state-against-the-workers-moevement/24

————————————–
عدالت: پدرو اِیوسی دبیر جنبش کارگری و سندیکایی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا، هماهنگ کنندۀ «کارگران دارای سمت‌گیری طبقاتی» و «جبهه ملی مبارزه طبقه کارگر» است.