سخنی با خوانندگان گرامی

طی بیش از دو ماه، متأثر از عوامل ببرونی کار مستمر ما مختل گردید. با سپاس از احوالپرسی پر محبت خوانندگان گرامی، به اطلاع می‌رسانیم که کار به روال عادی بازگشته است، و مطالب منتشر شده‌ای که در نتیجه این اختلال در دسترس قرار ندارند، بتدریج بازانتشار خواهند یافت.

البته، مشکل انسداد صفحه «عدالت» در اینستاگرام، علی‌رغم مکاتبات متعدد، همچنان باقی است.

تحریریه