سومین سمینار بین‌المللی ایدئولوژیک را با موضوع «مبارزه ایدئولوژیک معاصر و نقش مرکزی پیشاهنگی پرولتاریا به مثابه یک نهاد انقلابی در سرمایه‌داری» به عنوان بخشی از برنامه بزرگداشت صدمین سالگرد تأسیس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۲-۱ نوامبر ۲۰۲۲ در کاراکاس برگزار می‌کند. برای تحلیل این موضوعات، چهار محور موضوعی پیشنهاد می‌شود:۱) بحران سرمایه‌داری کنونی و نقش پرولتاریا؛ ۲) اندیشه ارتجاعی بورژوایی معاصر و پاسخ پرولتاریای انقلابی؛) نقش پرولتاریای انقلابی، احزاب کمونیست و جنبش‌های اجتماعی در عصر حاضر؛ و ۴) تأثیر جنگ روسیه – اوکرایین بر ترکیب جدید قدرت جهانی و نقش احزاب کمونیست.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: منبع: تربیون مردم، ارگان اطلاعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا
۱۱ اکتبر ۲۰۲۲

حزب کمونیست ونزوئلا سومین سمینار ایدئولوژیک بین‌المللی را با موضوع «مبارزه ایدئولوژیک معاصر و نقش مرکزی پیشاهنگی پرولتاریا به مثابه یک نهاد انقلابی در سرمایه‌داری» برگزار می‌کند

 

کاراکاس،۱۱ اکتبر ۲۰۲۲- در چارچوب شانزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست ونزوئلا که از ۳ تا ۵ نوامبر ۲۰۲۲ برگزار می شود، سومین سمینار بین‌المللی ایدئولوژیک را با موضوع «مبارزه ایدئولوژیک معاصر و نقش مرکزی پیشاهنگی پرولتاریا به مثابه یک نهاد انقلابی در سرمایه‌داری» به عنوان بخشی از برنامه بزرگداشت صدمین سالگرد تأسیس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ۲-۱ نوامبر ۲۰۲۲ در کاراکاس برگزار می‌کند.

این سومین سمینار بین‌المللی ایدئولوژیک با هدف و جهت‌گیری تولید مشارکت در سطح مبارزه ایدئولوژیک به ویژه در بررسی اندیشه ارتجاعی معاصر است که به شیوه‌ای خطرناک و مؤثر با تمرکز بر به‌اصطلاح اندیشه استعمار‌ی که خاستگاه آن مکتب فرانکفورت و کائوتسکی‌ایسم معاصر است و جلوه‌های آن در میان بخش‌های پرولتاریای انقلابی، نظریه‌های گوناگونی را در زمینه ایدئولوژیک ارائه می‌دهد و بر جنبش بین‌المللی کارگری و سازمان‌های پیشاهنگ آن تأثیر می‌گذارد.

این تهاجم ایدئولوژیک اندیشه ارتجاعی معاصر در وظیفه سیاسی اساسی خود اهداف سلسله مراتبی و روشن دارد. هدف نخست آن، از بین بردن معیار «طبقات اجتماعی» برای برجسته کردن «موضوعات تکه تکه» و «هویت‌های اجتماعی» است که خود را از نظر سیاسی سیاسی حول جنبش‌های اجتماعی، گردآمده حول هویت‌های جنسیتی، جنسیت، قومیت، نژاد، ملیت، مذهب و غیره نشان می‌دهد. هدف سیاسی این تهاجم، ساختن گفتمانی است که در آن پرولتاریا، بدون برتری طبقاتی، و ناتوان از ارائه راه حل‌های انقلابی برای بحران شیوه تولید سرمایه‌داری، زیرمجموعه «جامعه» می‌شود.

هدف دیگر، که با موارد ذکر شده بیان می‌شود، «تغییر» اصطلاح امپریالیسم را که لنین بر اساس مبانی علمی در سال ۱۹۱۶ بسط داد، با اصطلاح انتزاعی «امپراتوری»، که بدون ذره‌ای از عناصر عینی که شناخت از واقعیت مشخص جهان امروز را ممکن می‌سازد، و از گمانه‌زنی‌های متافیزیکی تشکیل می‌شود پیشنهاد می‌نماید؛ و به این استدلال متوسل می‌شود که بشریت با یک «بحران تمدنی»، و نه بحرانی که ناشی از شیوه تولید سرمایه‌داری در مرحله امپریالیستی آن است، روبه‌رو است.

برای تحلیل این موضوعات، چهار محور موضوعی پیشنهاد می‌شود:۱) بحران سرمایه‌داری کنونی و نقش پرولتاریا؛ ۲) اندیشه ارتجاعی بورژوایی معاصر و پاسخ پرولتاریای انقلابی؛) نقش پرولتاریای انقلابی، احزاب کمونیست و جنبش‌های اجتماعی در عصر حاضر؛ و ۴) تأثیر جنگ روسیه – اوکرایین بر ترکیب جدید قدرت جهانی و نقش احزاب کمونیست.

این نشست جدید در ونزوئلا از شخصیت‌های متعلق به احزاب کمونیست و کارگری که در سومین سمینار بین‌المللی ایدئولوژیک شرکت می‌کنند، به‌ مثابه یک فعالیت پیش از شانزدهمین کنگره حزب کمونیست ونزوئلا، تا آنجا که نتایج آن به فرمول‌بندی مضمون و به شکل‌گیری آگاهی فعال اجتماعی طبقه سازمان‌یافته در صفوف احزاب کمونیستی و کارگری در مبارزه سازش ناپذیر و سرسخت آن‌ها برای غلبه بر شیوه تولید سرمایه‌داری عقب مانده کمک نماید، از اهمیت ویژه برخوردار است.

https://prensapcv.wordpress.com/2022/10/12/pcv-convoca-a-iii-seminario-ideologico-internacional-la-lucha-ideologica-contemporanea-y-el-papel-central-de-vanguardia-del-proletariado-como-sujeto-revolucionario-en-el-capitalismo/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/426hkjvj