ایرلند مرگ ملکه الیزابت را جشن می‌گیرد، هواداران فوتبال در حال خواندن آواز «لیزی در جعبه» (lizzie in a box)

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۹ سپتامیر ۲۰۲۲

اتحادیه جوانان کمونیست پیرامون مرگ الیزابت دوم

 

کمیته مرکزی «اتحادیه جوان کمونیست بریتانیا» در واکنش به مرگ الیزابت ویندزور، ملقب به ملکه الیزابت دوم بیانیه زیر را صادر کرد:

مرگ الیزابت ویندزور برای نسل ما و زحمتکشان در سراسر بریتانیا این‌را برجسته می‌سازد که الغای سلطنت همچنان یک موضوع مبرم و مهم است.

اکنون بیش از هر زمان دیگر، اساساً روشن است که بریتانیا باید به یک جمهوری مدرن تبدیل شود. یک فرقه کوچک از یک اشراف منحط که در بین خود تولید مثل می‌کند نمی‌تواند منافع زحمتکشان بریتانیا را منعکس کند و هرگز منعکس نخواهد کرد.

تحمیل یک رئیس حکومت بطور وقیحانه ثروتمند، غیرنمایندگی و غیرانتخابی توهین به همه زحمتکشان است. اما این فقط مربوط به اصول مهم دموکراتیک و برابری‌طلبانه نیست.

این سلطنت همچنان نماد و ابزار مهم دولت بریتانیا و دستگاه آن برای حفظ کنترل است.

علی‌رغم تمام صحبت‌هایی که خلاف آن گفته می‌شود، سلطنت همچنان تحت قانون اساسی شکسته‌شده بریتانیا، از جمله انتخاب دولت‌ها، قدرت قابل توجهی را در اختیار دارد و تا زمانی که چنین است، خطری همیشگی برای پیشرفت دموکراتیک و اجتماعی باقی خواهد ماند.

ثروت خانواده سلطنتی و املاک دربار، زمین‌ها و منابع وسیع در سراسر بریتانیا، قرن‌ها ثروت دزدیده شده از زحمتکشان این کشور و مردم تحت ستم و استثمار مستعمرات بریتانیا است.

موقعیت پادشاه به عنوان رئیس حکومت نه فقط بریتانیا، بلکه در مستعمرات گوناکون سابق و به عنوان رئیس کشورهای مشترک المنافع نقش نمادین و ایدئولوژیک مهمی در حفظ امپریالیسم بریتانیا در سراسر جهان ایفا می‌کند.

دولت و انحصار رسانه‌ای بریتانیا هم‌اکنون الیزابت ویندزور را به عنوان یک «خدمتگزار خستگی‌ناپذیر عموم» تقدیس می‌کنند و خواهند کرد. هیچ کس نمی‌تواند واقعاً خدمت عمومی را اینگونه تعریف کند که در ۹۶ سال زندگی خود بر روی زمین هرگز حتا یک روز کار نکنید و در حالی که با فقر احاطه شده‌اید هر روز در ثروت شنیع زندگی کنید و هرگز برای تغییر آن کاری انجام ندهید.

چارلز: «خدمتکاران باید میز مرا تمیز کنند. نمی‌توان از من انتظار داشت که چیزها را جابجا کنم.»

الیزابت ویندزور هرگز از امپراتوری استعماری نژادپرست بریتانیا انتقاد نکرد. او هرگز از شوهر نژادپرست بدنام خود انتقاد و از جانب او عذرخواهی نکرد. او هرگز از همنشینی با دیکتاتورها در راستای منافع حکومت بریتانیا ابایی نداشت. او از پول عمومی برای تأمین بودجه دفاع قانونی پسر بچه‌بازش استفاده کرد.

الیزابت ویندزور هم‌چنین نمادی از نهاد کهنه، فاسد و نژادپرست است. او هم‌چنین نماد نخوت قدرت و ثروت موروثی و کنترل نشده است.

طبقه حاکم بریتانیا، از طریق دولت و رسانه‌ها، سعی خواهد کرد از این مرگ برای منحرف کردن تمرکز از بحران به اصطلاح هزینه زندگی و افزایش رزمندگی صنعتی استفاده کند، و اقدامات اعتصابی را تضعیف نماید. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم فراخوان‌های آن‌ها برای «وحدت» و «احترام» که در واقع خواستار همکاری طبقاتی است، موفق شود.

چارلز هرگز نباید «پادشاه» شود. مرگ الیزابت باید مرگ خود سلطنت باشد.

مطالبات کمونیست‌های بریتانیا:

الغای فوری سلطنت و جایگزین کردن آن با یک رئیس حکومت بطور دمکراتیک منتخب.

ملی کردن املاک سلطنتی و سلب مالکیت از ثروت شخصی خانواده سلطنتی برای منافع عمومی.

بازتوزیع و بازگردان همه ثروت‌های دزدیده شده توسط خانواده سلطنتی از مستعمرات سابق بریتانیا.

مرگ بر سلطنت!
برای جمهوری!
برای دموکراسی واقعی و سوسیالیسم!

کمیته مرکزی اتحادیه جوانان کمونیست
۹ سپتامبر ۲۰۲۲
لندن، بریتانیا

http://www.idcommunism.com/search/label/Young%20Communist%20League%20of%20Britain

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bdd9ca3w