تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

آیا شما کارگرید؟

آیا شما استثمار می‌شوید؟

آیا شما پناهنده – مهاجر هستید؟

اگر شما ضد امپریالیسم، استثمار، سرمایه‌داری هستید،

در این‌صورت شما فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری هستید!

هجدهمین کنگره جهانی اتحادیه کارگری
رم، ایتالیا، ۸-۶ مه

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4e5mkthw