تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

 

این مذموم و گویا است که نهادهای کشوری که ادعا دارد «مترقی» و «ضدامپریالیست» است، خود را وقف تعرض به حقوق کمونیست‌ها و طبقه کارگر می‌کنند، و در عین‌حال تضمین‌های متعددی را برای نامزدهای جناح راست، که مسئول حمایت از تحریم‌های امپریالیستی غیرقانونی علیه کشور و ترویج کودتا هستند، ارائه می‌نمایند. به نظر می‌رسد چرخش دولت ونزوئلا به اصلاحات نولیبرالی به نقطه‌ای رسیده است که معتقد است حزب کمونیست ونزوئلا دشمن جدید آن است.

 

بیانیه احزاب کمونیست و کارگری شرکت‌کننده در «بررسی بین‌المللی کمونیستی» در همبستگی با حزب کمونیست ونزوئلا در برابر حملات به حقوق آن

 

احزاب کمونیست و کارگری شرکت‌کننده در «بررسی بین‌المللی کمونیستی» (International Communist Review) همبستگی خود را با حزب کمونیست ونزوئلا و طبقه کارگر ونزوئلا در پاسخ به حملات سیستماتیک علیه حقوق سیاسی و انتخاباتی آن، در بستر روند انتخابات محلی ونزوئلا که در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ برگزار شد، اعلام می‌کنند.

ما نمهبدات دولت را برای حذف نامزدهای حزب کمونیست ونزوئلا که نقض مقررات و قوانین انتخابات است، و موانع ایجاد شده به وسیله خود «شورای ملی انتخابات» را قویاً محکوم می‌کنیم.

این مذموم و گویا است که نهادهای کشوری که ادعا دارد «مترقی» و «ضدامپریالیست» است، خود را وقف تعرض به حقوق کمونیست‌ها و طبقه کارگر می‌کنند، و در عین‌حال تضمین‌های متعددی را برای نامزدهای جناح راست، که مسئول حمایت از تحریم‌های امپریالیستی غیرقانونی علیه کشور و ترویج کودتا هستند، ارائه می‌نمایند. به نظر می‌رسد چرخش دولت ونزوئلا به اصلاحات نولیبرالی به نقطه‌ای رسیده است که معتقد است حزب کمونیست ونزوئلا دشمن جدید آن است.

احزاب ما نسبت به هر گونه حمله علیه حزب کمونیست ونزوئلا و اعضای آن هشدار می‌دهند و آن‌را محکوم می‌کنند.

ما مایلیم پیام ترغیب و همبستگی خود را با روند ساختمان یک «گزینه انقلابی» در برابر پیمان لیبرالی نخبگان، که ریاضت‌های سختی را به مردم ونزوئلا تحمیل می‌کند، به حزب کمونیست ونزوئلا و سازمان‌های «گزینه انقلابی مردمی» برسانیم.

ما موفقیت شما را در روند انتخابات۲۱ نوامبر، که بدون تردید به تقویت مبارزات در برابر حمله مداوم سرمایه علیه حقوق کارگران و مردم ونزوئلا کمک خواهد کرد، تبریک می‌گوییم.

احزاب «بررسی بین‌المللی کمونیستی» مجدداً مداخلات و تحریم‌های عیرقانونی امپریالیستی علیه مردم ونزوئلا را محکوم می‌کنند و بر خواست خود برای احترام به حق مردم ونزوئلا برای اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت خویش تأکید می‌کنند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/36apm7m9