تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۰ ژانویه ۲۰۲۲

 

بیانیه کمیته مرکزی حزب کار اتریش (PdA)، وین، ۶ ژانویه ۲۰۲۲

 

اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات در قزاقستان بیانگر مقاومت مردم و طبقه کارگر در برابر ظلم و استثماری است که علت فقدان حقوق، فقر، افزایش قیمت و بیکاری است. رژیم قزاقستان که ۳۰ سال پیش، پس از پایان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شکل گرفت، نیازهای مردم را نادیده می‌گیرد، حقوق دموکراتیک و اجتماعی را نفی می‌کند و در برابر هر گونه مقاومت از خشونت استفاده می‌نماید. برای سال‌ها، اعتصاب‌ها و اعتراضات بکرات سرکوب شده‌اند و کارگران به قتل رسیده‌اند، اتحادیه‌های کارگری ممنوع شده و حزب کمونیست و جنبش سوسیالیستی قزاقستان غیرقانونی شده‌اند. در این، قدرت‌های امپریالیستی، از جمله روسیه، آمریکا، چین و کشورهای اروپایی، با رژیم قزاق بر دور نورسلطان نظربایف و «جانشینان» و دژخیمان او، برای منافع اقتصادی و ژئواستراتژیک همدست بوده‌اند و هم‌چنان همدست هستند.

مقاومتی که اکنون به صورت تهاجمی سرکوب می‌شود، مشروع و ضروری است. حزب کار اتریش همبستگی خود را با مردم قزاقستان و طبقه کارگر و سازمان‌ها و احزاب غیرقانونی شده آن‌ها اعلام می‌کند. مبارزه طبقاتی علیه نظام سیاسی- اقتصادی، الیگارشی ملی و متحدان امپریالیستی آن‌ها از حمایت انترناسیونالیستی و همبستگی ما برخوردار است.

حزب کار اتریش خواست‌های زیر را دارد:

● پایان خشونت پلیس و ارتش علیه تظاهرات، خروج ارتش از شهرها؛

● آزادی زندانیان سیاسی و معترضان دستگیر شده؛

● اعطای حقوق کارگران از جمله حق اعتصاب و تجمع و تشکیل آزاد اتحادیه‌های کارگری؛

● رفع عیرقانونی بودن جنبش سوسیالیستی قزاقستان و حزب کمونیست قزاقستان؛

● عدم مداخله نظامی و/یا سیاسی بوسیله قدرت‌های امپریالیستی، نه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، و نه روسیه و چین؛

● پایان رژیم استبدادی و سرکوبگر در قزاقستان، که هنوز از معتمدان نظربایف تشکیل شده است؛

● گذار مسالمت‌آمیز به یک نظام دموکراتیک که در آن حقوق مردم و طبقه کارگر بیان شود؛

● انتقال ثروت، صنایع و منابع قزاقستان به مالکیت اجتماعی تحت کنترل طبقه کارگر.

 

http://solidnet.org/article/Party-of-Labour-of-Austria-Solidarity-with-the-peoples-and-workers-protests-in-Kazakhstan/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4n5vxmz7