تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۱۲ ژوئن ۲۰۲۳

پیام «جبهه کمونیست ایتالیا» بمناسبت مرگ برلوسکونی: «ما برای او سوگواری نخواهیم کرد»

 

«در روز مرگ او، سیاستمداران و روزنامه‌ها از او به عنوان یک دولتمرد، نمونه‌ای از یک کارآفرین بزرگ، مردی در خدمت دولت صحبت خواهند کرد.

اما ما به خوبی به یاد داریم که سیلویو برلوسکونی چه چیز را نمایندگی می‌کرد: یکی از سرسخت‌ترین مروجین بدترین سیاست‌های ضدمردمی، جنگ‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، آزادسازی‌ها و کاهش هزینه‌های اجتماعی در ۳۰ سال گذشته.

او در میان ثروتمندترین مردان کشورمان، با شرکت‌هایش خود را بر دوش کارگران و به هزینه جامعه ثروتمند کرد و اجماع سیاسی خود را بر قدرت رسانه‌ای برقرار نمود و ناقل فرهنگ حرفه‌گرایی مبتنی بر لجام گسیخته‌ترین فردگرایی و کالاسازی از زنان بود.

او که یکی از اعضای «لژ دُ پروپاگاندا» (Propaganda Due Lodge) و یک ضدکمونیست بود، حرفه سیاسی خود را وقف برچیدن دستاوردهای جنبش کارگری کرد.

“کارنامه” او از استثمار، قوانین شخصی، اتهامات فساد، فرار مالیاتی، روابط با سازمان‌های جنایکار و مبارزه با حقوق و شرایط زندگی اقشار مردمی تشکیل می‌شد.

ما برای او سوگواری نخواهیم کرد.»

https://www.idcommunism.com/2023/06/italys-communist-front-on-berlusconi-death-we-will-not-mourn-him.html