وحدت جنبش کمونیستی جهان نمی‌تواند براساس پایین‌ترین مخرج مشترک در میان احزاب حاصل شود… حزب کمونیست یونان و احزاب دیگر یادآور شدند که امپریالیسم براساس تئوری لنین بالاترین مرحله سرمایه‌داری است و صرفاً به سیاست خارجی تجاوزگرانه اعمال شده ازطرف دولت‌های نیرومند سرمایه‌داری محدود نمی‌شود. ما یادآور می‌شویم که جدا کردن سیاست از اقتصاد به نتیجه‌گیری‌های اشتباه می‌انجامد و ما بر خصوصیات امپریالیسم که از ماهیت آن بمثابه سرمایه‌داری انحصاری، بمثابه سرمایه‌داری گندیده ناشی می‌شود تأکید می‌کنیم. حزب کمونیست یونان و احزاب دیگر نیاز به مقابله با سوسیال دموکراسی را یادآور شدند و تایید کردند که  بدون مبارزه علیه اپورتونیسم نیز، مبارزه علیه امپریالیسم «عبارت پوچی» است.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
١۸ نوامبر ٢٠١٣

بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست یونان
پیرامون بحث و نتایج ١۵-مین اجلاس جهانی احزاب کمونیست و کارگری

 

پانزدهمین اجلاس جهانی احزاب کمونیست و کارگری در لیسیون در ١٠-۸ نوامبر ٢٠١٣ با موضوع: «بحران ژرف شوندۀ سرمایه‌داری، نقش طبقه کارگر و وظائف کمونیست‌ها در مبارزه برای حقوق کارگران و خلق‌ها. تهاجم امپریالیسم، آرایش جدید نیروها در سطح بین‌المللی، مسئله ملی، رهایی طبقاتی و مبارزه برای سوسیالیسم»  برگزار شد.

هفتادو‌پنج حزب از ۶٣ کشور در اجلاس شرکت کردند. بعلاوه، ١۴ حزب که به دلایل گوناگون قادر به شرکت نبودند پیام فرستادند. شرکت کنندگان صدمین سال تولد آلوارو کونهان، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال و چهره برجسته جنبش کمونیستی جهان را گرامی داشتند. آن‌ها به مبارزات کارگران در سراسر جهان، راه‌هایی که برای ارتقای اتحاد طبقه کارگر با اقشار مردمی علیه انحصارات، برای مبارزه علیه سرمایه‌داری، برای سوسیالیسم گشوده شده است، درود فرستادند. آن‌ها بر همبستگی انترناسونالیستی خود با خلق‌های فلسطین، سوریه و منطقه بزرگ‌تر، با خلق کوبا، با خلق‌هایی که خود را رو در رو با تهاجمات، جنگ، باج‌خواهی و مداخلات امپریالیستی می‌یابند، تأکید نمودند. آن‌ها بر حمایت خود از احزاب کمونیست و کارگری که در شرایط غیرقانونی بودن فعالیت می‌کنند، با سرکوب، پیگرد ضدکمونیستی و محدویت‌ها مواجه هستند، تأکید نمودند.

در اجلاس تبادل تجربه و نظرات در ارتباط با رشد بحران سرمایه‌داری، آرایش‌های جدید در نظام امپریالیستی جهان و حادشدن تضادها بین امپریالیست‌ها و خطرات جنگ‌ها و مداخلات وسیع‌تر امپریالیستی، راه مبارزه طبقاتی و وظائف کمونیست‌ها در قبال این‌ها، صورت گرفت.

اجلاس جوانب اساسی تحولات بین‌المللی را با توجه به بحران سرمایه‌داری که همچنان برای ششمین سال متوالی خود را به شیوه‌ای حاد نشان می‌دهد و ژرفش می‌یاید، تجزیه‌و‌تحلیل نمود. حزب کمونیست یونان و احزاب دیگر تأکید کردند که این یک بحران اضافه تولید و اضافه انباشت سرمایه است، که تشدید تضاهای سرمایه‌داری، بویژه تضاد اساسی بین ماهیت اجتماعی تولید و تملک خصوصی آن‌را نشان می‌دهد، و ماهیت منسوخ و غیرانسانی نظام سرمایه‌داری را برجسته می‌کند.

در عین‌حال آرایش‌های جدید در نظام امپریالیستی جهان تشدید می‌شود، که مشخصۀ اصلی آن عقب‌نشینی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن بسود قدرت‌های در حال ظهور سرمایه‌داری است، فاکتی که به حادشدن بیش‌تر رقابت و تضادها بویژه در مدیترانه شرقی، خلیح فارس، دریای خزر، آفریقا و مناطق جنوب اقیانوس آرام منجر می‌شود.

در جریان اجلاس جهانی نظرات مختلفی درباره ماهیت تضادها بین قدرت‌های سرمایه‌داری مستقر و در حال ظهور بیان شد. احزاب مشخصی این تضادها را بسود خلق‌ها و مبارزات آن‌ها می‌بییند. حزب کمونیست یونان و احزاب دیگر تأکید نمودند که این‌ها تضادهای بین کشورهای دارای پایه نیرومند انحصاری هستد که در آن‌ها روابط تولید سرمایه‌داری حاکم است و این‌که طبقه کارگر نمی‌تواند در رقابت‌هایی که در میان آن‌ها صورت می‌گیرد جانب یک طبقه بورژوازی را بگیرد.

نظرات واگرایی نیز در باره ماهیت تحولات در آمریکای لاتین وجود داشت. حزب کمونیست یونان و احزاب دیگر بر این نظرند که رشد سرمایه‌داری در این منطقه نیر ضدمردمی است، این‌که دولت‌های بورژوایی و در واقع قدرت‌های نیرومند سرمایه‌داری، که در گروه ٢٠ شرکت می‌کنند، نمی‌توانند به مبارزه ضدامپریالیستی انگیزه بدهند. این بحث شامل موضع در قبال اتحادهای گوناگون دولت‌های سرمایه‌داری نیز شد-که ریشه‌های آن در نظرات مختلف درباره مفهوم امپریالیسم قرار دارد. حزب کمونیست یونان و دیگر احزاب یادآور شدند که امپریالیسم براساس تئوری لنین بالاترین مرحله سرمایه‌داری است و صرفاً به سیاست خارجی تجاوزگرانه اعمال شده ازطرف دولت‌های نیرومند سرمایه‌داری محدود نمی‌شود. ما یادآور می‌شویم که جدا کردن سیاست از اقتصاد به نتیجه‌گیری‌های اشتباه می‌انجامد و ما بر خصوصیات امپریالیسم که از ماهیت آن بمثابه سرمایه‌داری انحصاری، بمثابه سرمایه‌داری گندیده ناشی می‌شود تأکید می‌کنیم. جر و بحث پیرامون برداشت‌های گوناگون از مدیریت بورژوازی در جهت توزیع زیان‌های ناشی از کاهش ارزش و نابودی سرمایه در حال تکوین است. با این وصف، برغم شکل مدیریت بورژوازی، هدف افزایش میزان منفعت از طریق تشدید نرخ استثمار طبقه کارگر و تمرکز و مرکزیت بیش‌تر سرمایه به زیان تولید‌کنندگان کوچک شهری و روستایی، و به زیان اقشار مردمی است. عمق بحران و دشواری‌ها در مدیریت بحران، تجاوزگری سرمایه‌داری و نمایندگان سیاسی آن‌را تشدید می‌کند. خودکامگی، همچنین سرکوب و کمونیسم ستیزی حکومتی تشدید می‌شود. حقوق دموکراتیک و حق حاکمیت پس گرفته می‌شوند. نظام‌های سیاسی بورژوایی بمثابه یک کل ارتجاعی‌تر می‌شوند، تلاش‌ها برای مستحکم ساختن و اصلاح آن‌ها تشدید می‌شود. در این چهارچوب و در حالی‌که جنبش کارگری و انقلابی وارد ضدحمله نشده است، نیروهای فاشیستی، و همچنین دیگر گرایشات تاریک اندیش، در حال ظهور دوباره هستند و نیرو می‌گیرند

نظرات واگرایی پیرامون موضوع رفرم یا انقلاب و پیرامون رفرم‌ها در میدان سرمایه‌داری وجود دارد. حزب کمونیست یونان و احزاب دیگر یادآور شدند که اهداف مشخص ضدانحصاری و ضدسرمایه‌داری مبارزه جنبش کارگری نمی‌تواند با یک استراتژی رفرمیستی که گویا سرمایه‌داری را «دموکراتیزه» و دگرگون خواهد کرد و راه را برای سوسیالیسم هموار خوهد نمود، مخلوط شود. ما براین نظریم که قدرت طبقه کارگر- خلق پیش‌شرط لازم برای سرنگون کردن سلطه انحصارات و روابط تولید سرمایه‌داری است.

حزب کمونیست یونان و احزاب دیگر نیاز به مقابله با سوسیال دموکراسی را یادآور شدند و تایید کردند که  بدون مبارزه علیه اپورتونیسم نیز، مبارزه علیه امپریالیسم «عبارت پوچی» است.

بعلاوه، آن‌ها قوانین انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم را برجسته کردند و خطرات جدی تاریخی دربارۀ فاصله گرفتن از اصول جهان‌بینی ما را که در پشت «الگوهای ملی» و «تنوع راه‌ها به سوسیالیسم» پنهان می‌شود یادآور شدند.

حزب کمونیست یونان و احزاب دیگر بر ضروت تقویت احزاب کمونیست و کارگری، تقویت جنبش کارگری دارای سمتگیری طبقاتی تأکید نمودند. آن‌ها بر ضرورت و بهنگام بودن سوسیالیسم، که تنها گزینه رهایی خلق‌ها را تشکیل می‌دهد، تأکید نمودند.

بعلاوه، وحدت جنبش کمونیستی جهان نمی‌تواند براساس پایین‌ترین مخرج مشترک در میان احزاب حاصل شود، بلکه براساس چیزی که حادشدن مبارزه طبقاتی برای سوسیالیسم دیکته می‌کند، دفاع از مارکسیسم-لنینیسم و نقش سوسیالیسم، با نیاز به یک استراتژی انقلابی واحد علیه سرمایه‌داری بدست می‌آید.

پانزدهمین اجلاس جهانی احزاب کمونیست و کارگری چهارچوب اقدامات مشترک را، که احزاب کمونیست می‌توانند در آن مشترکاً فعالیت کنند، نهایی کرد و پیشنهادات مشخصی پیرامون موضوعات گوناگون مطرح شد.

با احزاب دیگر پیرامون بسط کار‌گروه نیز، که در تدارک این نشست‌های جهانی درگیر خواهد بود، تصمیم گرفته شد، کارگروه اکنون از احزاب زیر تشکیل می‌شود:

حزب کارگران بلژیک، حزب کمونیست برزیل، حزب کمونیست کوبا، حزب کمونیست بوهمی-موراوی، حزب کمونیست اکوادور، حزب کمونیست یونان، حزب کمونیست هند، حزب کمونیست هند (مارکسیست)، حزب کمونیست لبنان، حزب کمونیست پرتغال، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب کومنیست و کارگری روسیه، حزب کمونیست آفریقای جنوبی،  حزب کمونیست اسپانیا، حزب کمونیست ترکیه، حزب کمونیست اوکرائین.

بخش روابط بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

___________________
همچنین نگاه کنید به:
١- وحدت کمونیستی و دوستان دروغین آن
٢- هر حزب رهبریی را دارد که لایق آن است
٣- استراتژی ضدانحصاری یا ضدامپریالیستی؟