تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

کوچ بنفشه‌ها

در روزهای آخر اسفند
کوچ بنفشه‌های مهاجر
زیباست.

در نیم روز روشن اسفند،
وقتی بنفشه‌ها را از سایه‌های سرد
در اطلس شمیم بهاران
با خاک و ریشه
– میهن سیارشان –
در جعبه‌های کوچک چوبی
در گوشه خیابان، می‌آورند:

جوی هزاز زمزمه در من
می‌جوشد:
ای کاش…
ای کاش آدمی وطنش را
مثل بنفشه‌ها
(در جعبه‌های خاک)
یک روز می‌توانست
همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست.
در روشنای باران
در آفتاب پاک.

محمدرضا شفیعی کدکنی

اسفند ۱۳۴۵

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bdej9nck