در ۲۹ اکتبر، ۱۰۳-مین سالگرد کموسمول، به وسیله کارگران، اعضا و هواداران احزاب کمونیست و سازمان‌های جوانان در مسکو و سایر شهرها در سراسر روسیه جشن گرفته شد.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۳۰ اکتبر ۲۰۲۱

 

گرامیداشت ۱۰۳-مین سالگرد تشکیل کموسمول

 

۲۹ اکتبر ۱۰۳-مبن سالگرد تأسیس «اتحادیه سراسری لنینیست جوانان کمونیست»، معروف به کموسمول بود.

کموسمول به امید و ذخیره حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی مبدل شد. به گفته لنین، این سازمانی بود که هدفش «آموزش کمونیسم» به نسل‌های جوان بود. اعضای کموسمول از همان لحظه اول از انقلاب اکتبر در برابر ضدانقلابیون و قدرت‌های خارجی که در سال ۱۹۱۸ به کشور حمله کردند دفاع نمودند.

پس از تسلط انقلاب، کموسمول به طور فعال در ساختمان سوسیالیسم مشارکت کرد، با بی‌سوادی مبارزه نمود، در روند صنعتی‌شدن شرکت کرد، محکم در برابر کولاک‌ها و سایر ضدانقلابیون ایستاد.

در طول تهاجم نازی‌ها، میلیون‌ها نفر از اعضای کموسمول جان خود را برای پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و شکست فاشیسم فدا کردند و پس از جنگ، کمونیست‌های جوان دوباره در خط اول مبارزه برای بازسازی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار گرفتند.

در ۲۹ اکتبر، ۱۰۳-مین سالگرد کموسمول، به وسیله کارگران، اعضا و هواداران احزاب کمونیست و سازمان‌های جوانان در مسکو و سایر شهرها در سراسر روسیه جشن گرفته شد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4kany7fw