آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

کودتای میانمار و آنگ سان سو چی

کودتای میانمار و آنگ سان سو چی

هر دو جناح «ثروتمندترین لایه‌های سرمایه‌داری بوروکراتیک را نمایندگی می‌کنند. اما آن‌ها به دو گروه متفاوت تعلق دارند.

۲۰۲۱-۰۵-۲۸ ادامه

چرا مردم میانمار کارخانه‌های چینی را آتش می‌زنند؟

پس از آن که در بعداز ظهر یک‌شنبه تعدادی از کارخانه‌های چینی در یانگون به آتش کشیده شد، چین میانمار را به انجام اقدامات بیش‌تر برای حفاظت از شهروندان چینی

۲۰۲۱-۰۵-۲۸ ادامه

کمونیست‌های میانمار از کودتا می‌گویند

اگر کسی بگوید امروز در آن‌جا بیش‌تر از گذشته سرمایه‌گذاری و شرکت‌های خارجی وجود دارد، ما فقط می‌گوییم ببینید سود آن به جیب چه کسانی می‌رود.»

۲۰۲۱-۰۵-۲۸ ادامه