تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: نامه مردم، دورۀ هفتم، سال دوم، شمارۀ ۲۲۴، شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۵۹

گزینش و تایپ: ع. سهند

با درود فراوان، فرا رسيدن ۱۱ ارديبهشت، روز همبستگی بين‌المللی کارگران و زحمتکشان را به شما صميمانه شادباش می‌گوييم. اين روز، برای همه کارگران جهان يادآور خاطرۀ قهرمانی‌های تاريخی زحمتکشان است. طبقه کارگر انقلابی ميهن ما آرزو می‌کند که برگزاری مراسم فرخنده روز ۱۱ ارديبهشت، در سراسر جهان به ميثاق همبستگی بين‌المللی زحمتکشان در مبارزه با امپرياليسم جهانی، به سرکردگی آمريکای سلطه‌گر، و حمايت از انقلاب ضدامپرياليستی، دمکراتيک و خلقی ايران بدل گردد.

 

پيام کميته برگزاری جشن اول ماه مه – منتخب سنديکاها و شوراهای کارگران و کارکنان تهران و حومه به فدراسيون سنديکايی جهانی

 

اين پيام به مناسبت، ۱۱ ارديبهشت، روز همبستگی بين‌المللی کارگران و زحمتکشان سراسر جهان، از سوی کميته برگزاری جشن اول ماه مه- منتخب سنديکاها و شوراهای کارگران و کارکنان تهران و حومه به «فدراسيون سنديکايی جهانی» فرستاده شد:

«با درود فراوان، فرا رسيدن ۱۱ ارديبهشت، روز همبستگی بين‌المللی کارگران و زحمتکشان را به شما صميمانه شادباش می‌گوييم. اين روز، برای همه کارگران جهان يادآور خاطرۀ قهرمانی‌های تاريخی زحمتکشان است. طبقه کارگر انقلابی ميهن ما آرزو می‌کند که برگزاری مراسم فرخنده روز ۱۱ ارديبهشت، در سراسر جهان به ميثاق همبستگی بين‌المللی زحمتکشان در مبارزه با امپرياليسم جهانی، به سرکردگی آمريکای سلطه‌گر، و حمايت از انقلاب ضدامپرياليستی، دمکراتيک و خلقی ايران بدل گردد.»

***

منبع: نامه مردم، دورۀ هفتم، سال سوم، شمارۀ ۵۰۲، يک‌شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۶۰

پيام فدراسيون سنديکايی جهانی به مناسبت اول ماه مه

 

– درود گرم و صميمانه ما به زحمتکشان و سنديکاهای جهان، به مناسبت اول ماه مه و برای همبستگی بين‌المللی.

– ما بيش از هميشه به وحدت و همبستگی نيازمنديم، زيرا زحمتکشان می‌توانند در سايه وحدت مسايل اساسی بشريت را حل کنند. وحدت و همبستگی زحمتکشان جواب دندان‌شکن به بحران سرمايه‌داری است.

– برای مبارزه عليه انحصارات چندمليتی بايد همبستگی بين‌المللی داشته باشيم، تا جنبش سنديکايی جهان بتواند برای:
«ايجاد نظم اقتصادی جديد بين‌المللی، قطع مسابقات تسليحاتی، دفاع از حقوق بشر، صلح، آزادی و استقلال اقتصادی، ترقی و رفاه ملت‌ها و خلق‌ها نقش خود را ايفاء کند.»

– ما از شهدا و از هزاران زن و مردی که در ميدان نبرد طبقاتی از پای درآمده اند و موجب افتخار ما هستند، تجليل می‌کنيم.

– ما به برادران زندانی شده به وسيله دشمنان طبقانی، درود می‌فرستيم و با تمام قوا برای خلاصی آنان می‌کوشيم.

– ما مسببين مسابقه تسليحاتی، يعنی امپرياليست‌ها و نواستعمار را افشاء می‌کنيم. آن‌ها از طرفی ميليون‌ها انسان را در فقر و گرسنگی نگه می‌دارند و از طرف ديگر انحصارات و شرکت‌های چند‌مليتی و مؤسسات صنعتی- نظامی را ثروتمندتر می‌کنند.

– نژادپرستی و اختناق فاشيستی و هر گونه تجاوزات و مداخلات امپرياليستی را در امور داخلی ملت‌ها افشاء می‌کنيم.

– مسايل مربوط به دستمزد، صلح و خلع سلاح با هم پيوند دارند. برای حل آن، فعاليت مجموعه جنبش سنديکايی ضروری است.

– با ايجاد روابط بين‌المللی دمکراتيک و روح همکاری متقابل، می‌توان شرايط لازم برای تأمين زندگی، شغل و حقوق مناسب [را] فراهم ساخت. تحقق اين همکاری بين‌المللی به نفع زحمتکشان جهان است و به همين جهت بايد وسيع‌ترين جبهه برای يک فعاليت سنديکايی متحد به وجود آيد.

– وحدت مؤثرترين وسيله‌ايست در نبرد عليه امپرياليست‌ها و همه دشمنان طبقاتی و هم‌چنين برای تأمين صلح جهانی و حفظ منافع زحمتکشان.

– ما از زحمتکشان جهان درخواست می‌کنيم که همه توانشان را به کار برند، تا موانع موجود از سر راه اتحاد برداشته شود و بين سنديکاها، همکاری نزديک به وجود آيد.

ما خود را برای بزرگ‌ترين گردهم‌آيی سنديکايی جهانی، يعنی دهمين کنگره فدراسيون سنديکايی جهانی در هاوانا (برای سال ديگر در کوبا – فوريه ۱۹۸۲) آماده می‌کنيم.

————————————————————–
* آقای صادق کار، عضو شورای سردبيری «کارآنلاين» در نوشته‌ای تحت عنوان «تراژدی تسلط سرخ‌های ضد امپریالیست بر فدراسیون سندیکائی جهانی»[۱]، ضمن دفاع جانانه از مواضع هم‌فکران خود در نشريه «نامه مردم»، از جمله چنين ادعا کرده اند که گويا اين فدراسيون جهانی اتحاديه‌های کارگری (فدراسیون سندیکائی جهانی) است که در سال‌های اخير تغيير کرده است و نه خود ايشان و هم‌فکرانشان. دو سند تاريخی فوق ماهيت هميشه سرخ و ضدامپرياليست فدراسيون جهانی اتحاديه‌های کارگری، و نادرستی ادعای آقای صادق کار را نشان می‌دهند.

[۱] https://tinyurl.com/bw47734n

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/sz4x5337