ما، به مثابه احزاب کمونیست و کارگری ابتکار کمونیستی اروپایی، به قوی‌ترین لحن این طرح خیانتکارانه و بسیار خطرناک را محکوم می‌کنیم. ما این نقشه را به مثابه  یک تکه کاغذ بی‌اعتبار و نامربوط قلمداد می‌کنیم، که خواست‌های مردم منطقه را نادیده گرفته است. اگر این معامله به اجرا گذاشته شود، برای سال‌های پیش رو، سلطه بورژوازی اسرائیل و قدرت‌های امپریالیستی را افزایش خواهد داد. «معامله» برای خدمت به منافع جنایتکارانه بورژوازی اسرائیل و متحدین امپریالیست آن است.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: چپ، پایگاه خبری حزب کمونیست ترکیه
۲۳ فوریه ۲۰۲۰

ابتکار کمونیستی اروپایی: «مرگ بر به اصطلاح معامله قرن»

 

دبیرخانه ابتکار کمونیستی اروپایی یک بیانیه پیرامون به اصطلاح «معامله قرن» ترامپ منتشر کرد. ابتکار کمونیستی اروپایی ضمن محکوم نمودن نقشه خطرناک ایالات متحده و اسرائیل، اشاره نمود که «معامله» در خدمت به منافع جنایتکارانه حکومت بورژوایی اسرائیل و متحدین امپریالیست آن قرار دارد.

متن کامل بیانیه ابتکار کمونیستی اروپایی پیرامون نقشه خطرناک علیه فلسطین به شرح زیر است:
به اصطلاح «معامله قرن» که ترامپ آن‌را در کنار نتانیاهو، رهبر فاسد اسرائیل معرفی کرد، یک تلاش شرم‌آور دیگر برای تأیید و تقویت اقدامات ستمگرانه است.

این نه یک قراداد صلح و نه یک معامله بین طرفین برابر است. این سپرهای اشغال اسرائیلی را تقویت می‌کنند، از انضمام دره اردن حمایت نموده شهرک‌های یهودی‌نشین را حفظ می‌کند. این حقوق حاکمیت مردم فلسطین را نقض می‌کند.

ما، به مثابه احزاب کمونیست و کارگری ابتکار کمونیستی اروپایی، به قوی‌ترین لحن این طرح خیانتکارانه و بسیار خطرناک را محکوم می‌کنیم. ما این نقشه را به مثابۀ  یک تکه کاغذ بیاعتبار و نامربوط قلمداد می‌کنیم، که خواست‌های مردم منطقه را نادیده گرفته است.

این تمهید از مردم فلسطین می‌خواهد حقوق اساسی و آزادی‌های خود، حقوق خود برای پایان دادن به اشغال، برای آزاد کردن سرزمین‌های فلسطینی و تشکیل یک حکومت مستقل فلسطین را تسلیم نمایند. این تأیید انضمام اراضی فلسطینی به اسرائیل است.

نقشه، که برای فشردن مردم فلسطین در اراضی محصور گوناگون طراحی شده هیج ارتباطی با منافع مردم منطقه ندارد. اگر این معامله به اجرا گذاشته شود، برای سال‌های پیش رو، سلطه بورژوازی اسرائیل و قدرت‌های امپریالیستی را افزایش خواهد داد. «معامله» برای خدمت به منافع جنایتکارانه بورژوازی اسرائیل و متحدین امپریالیست آن است.

تلاش مذبوحانه ترامپ برای تطمیع مردم فلسطین و مردم کشورهای اطراف، با دست‌آویز «توسعه»، به بهای آزادی، صلح، و پیوندهای تاریخی آن‌ها خواهد بود. به اصطلاح توسعه یا شکوفایی اقتصادی به سود رفاه مردم نخواهد بود، بلکه جیب صاحبان انحصارات را پُر خواهد کرد. نقشه به طرز تحریک‌آمیزی حقوق بازگشت میلیون‌ها آواره فلسطینی و فرزندان و نوه‌ها، خانواده‌های آن‌ها را که با زور از سرزمین خود تبعید شده اند، نفی می‌کند.

تجربه ضرورت وحدت طبقه کارگر، تقویت مبارزه مردم فلسطین، و تشدید همبستگی بین‌المللی را برجسته می‌سازد. هر رویکردی که بر سازش طبقاتی مبتنی باشد، نمی‌تواند برای مردم فلسطین صلح و آزادی بياورد.

احزاب کمونیست و کارگری اروپا در همبستگی کامل با مردم فلسطین علیه اشغال، برای تشکیل یک دولت مستقل فلسطین با بیت‌المقدس شرقی به عنوان پايتخت آن، آزادی زندانیان فلسطینی و تضمین حق بازگشت آوارگان قرار دارند. این نه دیگر بازیگران خارجی، بلکه مردم منطقه هستند که آینده خود را تعیین خواهند کرد و حق تعیین فقط به آن‌ها تعلق دارد. ما، علیه همه «معامله‌های» کثیف، از مقاومت مردم فلسطین حمایت خواهیم کرد.

مرگ بر به اصطلاح «معامله قرن»!

مرگ بر امپریالسسم!

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی بین زحمتکشان فلسطین و خاورمیانه!

https://news.sol.org.tr/down-so-called-deal-century-european-communist-initiative-176565