تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۲۴ آوریل ۲۰۲۴

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری پنجاهمین ساگرد انقلاب میخک را گرامی می‌‌دارد

 

انقلاب گل میخک در پنجاهمین سالگرد، به مثابه یک مشعل امید و گواهی بر قدرت مردم، گرامی داشته می‌شود. این روز یک نقطه عطف در تاریخ است که در آن مردم عادی برای ایجاد رژیم آزادی و دموکراسی برای رهایی اجتماعی و سیاسی کارگران و مردم و تأیید حاکمیت و استقلال ملی با تبلور روحیه همبستگی، وحدت، مقاومت و رزمندگی علیه ستم بپاخاستند.

انقلاب میخک که در ۲۵ آوریل ۱۹۷۴ رخ داد، به سقوط رژیم دیکتاتوری، پایان استعمار پرتغال در آفریقا پایان داد به و انتقال پرتغال از یک رژیم استبدادی به یک کشور دموکراتیک انجامید.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری مبارزات اصولی خود برای عدالت اجتماعی، حقوق کارگران و برابری را که در قلب این انقلاب قرار داشت، تشدید نمود. ما شهامت کسانی را که برای حقوق خود ایستادند و مسیر تاریخ را تغییر دادند، گرامی داشتیم.

این سالگرد الهام بخش ما برای ادامه مبارزه برای جهانی انسان-محور است که در آن عدالت اجتماعی حاکم خواهد شد و کارگران از ثمره کار خود بهره‌ور خواهند شد. ما تا رهایی طبقه کارگر و محو انواع استثمار و ستم، در کنار هم، متحد و متعهد به اصول انترناسیونالیسم و همبستگی می‌ایستیم.

امروز، در حالی‌که دستاوردها و مطالبات انقلاب گل میخک زیر سؤال می‌رود و مورد حمله قرار می‌گیرد، ما به طبقه کارگر و جنبش صنفی طبقاتی پرتغال درود می فرستیم. ما همبستگی خود را با مبارزات آن‌ها برای تکمیل و دستیابی به اهداف و چشم‌اندازهایشان اعلام می‌کنیم.

https://www.wftucentral.org/wftu-commemorates-the-50th-anniversary-of-the-carnation-revolution/